Jablonecký měsíčník - Jablonec má nový územní plán

1. 6. 2017
Jablonec nad Nisou má od 18. května nový územní plán. Ten dosud platný byl schválený v roce 1998 a prošel 69 změnami. Po téměř dvaceti letech má město jiné nároky na své území, na vedení dopravní infrastruktury, potřebuje průmyslové plochy pro zajištění dostatku pracovních příležitostí, ale i ty vhodné k bydlení, rekreaci apod. To vše ošetřuje nový územní plán.

Co je územní plán?

„Územní plán představuje základní koncepční dokument pro rozvoj obce, usměrňuje nakládání s územím, jeho částmi a chrání veřejné zájmy. Stanoví koncepce – urbanistickou, uspořádání krajiny a dopravní a technické infrastruktury. Plošné uspořádání území vymezuje funkce jednotlivých ploch dle převažujícího účelu včetně stanovených podmínek pro jejich využití – hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné,“ vypočítává vlastnosti ÚP náměstek Lukáš Pleticha a dodává: „Plán dále určuje například výškovou regulaci zástavby či intenzitu využití pozemků. Vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy, na kterých může stavebník získat povolení k zamýšlené stavbě.

„Každý potencionální stavebník by si měl přesně zjistit, jakým způsobem je jeho pozemek v územním plánu řešený a jaké regulační podmínky územního plánu se na něj vztahují,“ radí Michaela Smrčková. V opačném případě se dotyčný vystavuje riziku, že svůj pozemek nebude moci využívat, jak by chtěl.

Jak s územním plánem pracovat

ÚP obsahuje textovou a grafickou část, které jsou svým obsahem vzájemně provázané. Z grafické části je nejdůležitější hlavní výkres členěný na plochy s rozdílným způsobem využití – bydlení, rekreace, občanská vybavenost apod., včetně časového rozlišení – stabilizované plochy, plochy změn a územních rezerv.

V textové části je nejdůležitější kapitola se stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch s přímou vazbou na údaje z legendy hlavního výkresu. „Každý zde najde charakteristiku plochy, minimální velikost stavebních pozemků, intenzitu jejich využití apod.,“ vysvětluje Smrčková s tím, že tvarové a objemové řešení vlastních objektů není předmětem územního plánu. „Územní plán však může vymezit plochy, kde je podmínkou výstavby zpracování územní studie či pořízení regulačního plánu a zde je řešení této podrobnosti na místě,“ dodává. Nový územní plán má regulačních plánů pět, a to Nový Lukášov, Dolina, Dolní Kokonín, Větrný Vrch a Horní Proseč-jih.

Kde stavět, kde přestavovat

V návrhu nového ÚP jsou zohledněné plochy vhodné k přestavbě, plochy už schválené a plochy, jež by v budoucnu mohly sloužit k bytové zástavbě. Cílem silniční sítě je zachovat prostupnost městem a přitom snížit jeho dopravní zatížení, které je v současné době už nadlimitní. Plán musí brát ohled také na ochranu životního prostředí.

Z hlediska technické infrastruktury je do plánu začleněná také revitalizace systému CZT včetně zrušených výtopen na Brandlu a v Jabloneckých Pasekách i stavby několika desítek drobných kotelen. Je v něm také vytvořená možnost k zásobování částí města vodou z nádrží Bedřichov a Josefův Důl.

Vše je nutné řešit v kontextu širších souvislostí, a to i v rámci celé republiky,“ připomíná náměstek Pleticha. Podle jeho slov se po aktualizaci politiky územního rozvoje nepředpokládají další zásadní změny v Libereckém kraji, který patří do rozvojové oblasti Praha–Liberec. „Podle kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 jsou zde důležitými osami komunikace I/14 a silnice 1. třídy I/65, která z Jablonce pokračuje do Tanvaldu a pak dále do Krkonoš. A to plán respektuje,“ dodává Pleticha.

Kromě již řečeného je v novém územním plánu zakotvené také nové umístění sběrného dvora. „Ten jsme vymístili z jeho současné nevyhovující a složitě dostupné polohy v Horní Proseči do dobře dostupné rozvojové plochy pro výrobu a skladování v prostoru Brandl. Místo má dobrou vazbu na silniční i železniční dopravu a je zde možnost návazností druhotného využívání v přiměřeném odstupu od obytných ploch,“ říká architekt Vladislav Hron.

Novinky inspirované veřejností

Asi nejvýznamnější změnou, která vyplynula už z veřejných projednávání konceptu ÚP, je zrušení soustavy dvou kruhových křižovatek v ulicích Palackého, U Přehrady a Riegrova.

„V návrhu ÚP jsme sledovali koridor dopravní infrastruktury – silniční, jdoucí přímo přes Vrchlického sady,“ připomíná Michaela Smrčková. V rámci konkrétního technického řešení se tedy uvažuje i nadále o variantách krátkého a dlouhého tunelu, či o povrchové komunikaci s okružní křižovatkou. Všechny varianty jsou podle nového ÚP možné, žádné řešení však nevyužívá ulici Riegrovu.

Další změnou je i nové napojení západní tangenty na ulici Turnovskou. „Toto řešení využívá plochy za státním oblastním archivem. Protože Jablonečané měli k hodnocení trasy tzv. Západní tangenty i po veřejném projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou negativní přístup, zadali zástupci města zpracování vizualizace Západní tangenty včetně porovnání její trasy s tou zakotvenou v platném územním plánu,“ vysvětluje náměstek Lukáš Pleticha s tím, že magistrát opět k vysvětlení uspořádal pro veřejnost besedy.

„Ředitelství silnic a dálnic reagovalo na tuto skutečnost na přelomu roku 2014/15 a iniciovalo námět prověřit širší území na západním okraji města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova Vrchu a její vedení mimo areál Srnčího dolu. Výsledkem byla nově navržená trasa, tzv. Západní obchvat, který jde mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I. třídy z hlediska technických parametrů a umožní do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Do návrhu ÚP byl pro tuto trasu zapracován koridor územní rezervy. Nové řešení zastavitelných ploch v lokalitě Dolina s vymezením územní studie a regulačního plánu odpovídá požadavkům zapsaného spolku Dolina na zachování přírodního charakteru lokality, a to zásadní redukcí rozvojových ploch,“ doplňuje Smrčková.

Nově je vymezená povinnost zpracování regulačního plánu na zastavitelných plochách v jižní části Horní Proseče. Jednou z dalších změn v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je i způsob odkanalizování Kokonína. „Původně jsme počítali s velkou čističkou v Kokoníně, nyní jsme zapracovali do ÚP územní rezervu ve smyslu napojení stokou do ČOV v Rychnově,“ upozorňuje Pleticha.

„Projednal jsem se zástupci SVS kromě jiného stoku napojenou na kanalizační systém v Pulečném, který bude dostatečně kapacitní. Společnost nyní připravuje také rekonstrukci velké čistírny v Rychnově u Jablonce nad Nisou,“ informuje náměstek Lukáš Pleticha.

V novém ÚP je zapracovaná trasa prodloužení tramvajové trati od současné konečné u Tyršova parku k novému autobusovému terminálu v Kamenné ulici. „Terminál je správné místo pro konečnou tramvaje, která by tak propojila centrum Liberce s centrem Jablonce, tramvajovou, autobusovou i železniční dopravu,“ uzavírá Lukáš Pleticha.

Jablonecký měsíčník - Práce na územním plánu nekončí, hotovo bude až v roce 2014

9. 10. 2012

Práce na tvorbě nového Územního plánu
Jablonce nad Nisou intenzivně pokračuje.
Ačkoliv po období veřejného projednávání
je nyní okolo budoucího plánu relativní komunikační
klid, odborníci se soustřeďují na
detaily, jednají s dotčenými orgány a do budoucna
se chystají další veřejná setkání.
Každým dnem by na účet města měla dorazit
čtyřmilionová dotace, již Jablonec na tvorbu
nového územního plánu získal. V závěru června
totiž skončila dotační akce „Zpracování nového
územního plánu Jablonec nad Nisou“
a v druhé půli července její průběh zkontrolovali
pracovníci Centra pro regionální rozvoj
(CRR). „Kontrola dopadla na jedničku,“ pochvaluje
si Iveta Habadová, vedoucí oddělení
dotací jabloneckého magistrátu. Podmínky dotace
město splnilo a harmonogram dodrželo.
Celkové náklady na projekt byly téměř šestimilionové.
„Evropská unie poskytla 3,4 miliony
korun, ze státní pokladny jsme získali 600 tisíc
korun,“ připomíná Habadová.
V lednu 2012 schválili městští zastupitelé pokyny
pro zpracování návrhu Územního plánu
Jablonec nad Nisou (ÚP). „V nich jsou formulované
úkoly pro urbanisty z firmy Saul, s r. o., ke
zpracování finální etapy nového územního plánu,“
vysvětluje Michaela Smrčková, vedoucí
oddělení územního plánování. Po pěti měsících
intenzivní práce jak na vlastním návrhu řešení,
tak na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území od firmy EKOBAU, respektive jeho dodatku
pro nové zastavitelné lokality, předala
firma SAUL kompletní návrh ÚP městu, a tím
skončil dotační titul. „Do definitivního dokončení
územního plánu však všechny zúčastněné
čeká ještě víc jak rok intenzivní práce. Nový dokument
by měl být schválený v lednu 2014,“
konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil.
V září vypsalo město společné neveřejné jednání
o návrhu Územního plánu Jablonec nad
Nisou pro dotčené orgány, zástupce krajského
úřadu a okolních obcí. „Tím odstartoval další
pětiměsíční proces, kdy je třeba shromáždit
stanoviska dotčených orgánů a na jejich základě
zajistit případnou úpravu dokumentace. Tu
pak v květnu 2013 předá město nadřízenému
orgánu územního plánování, tj. Krajskému
úřadu Libereckého kraje, k posouzení,“ dodává
Smrčková.
Pro město jako pořizovatele začal v tom okamžiku
složitý proces projednávání, který skončí
přípravou dokumentace k vydání nového
strategického dokumentu. O prázdninách příštího
roku se na plánu pracovat nebude. Veřejné
projednávání posouzeného návrhu včetně vyhodnocení
vlivu na udržitelný rozvoj území
začne od září 2013. „Pořizovatel bude mít připravené
také vyhodnocení námitek a připomínek
veřejnosti, a to jak ke konceptu řešení, tak
k návrhu územního plánu,“ ujišťuje Smrčková.
Asi nejvýznamnější změnou, která z veřejných
projednávání konceptu ÚP vyplynula, je
zrušení soustavy dvou kruhových křižovatek
v ulicích Palackého, U Přehrady a Riegrova.
„V návrhu ÚP je sledován koridor dopravní infrastruktury
– silniční, jdoucí přímo přes Vrchlického
sady,“ připomíná vedoucí územního
plánování. V rámci konkrétního technického
řešení se tedy uvažuje i nadále o variantách
krátkého a dlouhého tunelu či o povrchové komunikaci
s okružní křižovatkou. Žádné řešení
však nevyužívá ulici Riegrovu. Další změnou je
i nové napojení západní tangenty na ulici
Turnovskou. „Toto řešení využívá plochy za
státním oblastním archivem. V návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou bylo vyhověno i požadavkům
o. s. Dolina na zachování přírodního charakteru
lokality, a to zásadní redukcí rozvojových
ploch oproti konceptu řešení,
“ doplňuje.
Podrobnosti ke vzniku nového Územního
plánu Jablonce nad Nisou jsou zveřejněné na
webových stránkách města www.mestojablonec.
cz v sekci Územní plánování, v části Nový
územní plán.
(jn)

Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou…

10. 9. 2012

Připomínka ke konceptu ÚP Jablonce nad Nisou ze dne 26.6.2011 - odpověď

5. 3. 2012

2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO
PLÁNU JABLONEC NAD NISOU
2.1. Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a
krajského úřadu:
2.1.1. lokality BM2.1, BM2.2, BM2.3 – plochy bydlení – lokalitu BM2.1 redukovat
na rozsah dohodnutý na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 a 5.12.2011
(západní část lokality ve variantě č.1, východní část lokality dle plošného
rozsahu platného ÚP) – dle zákresu. Stávající mokřad a přilehlé cenné plochy
budou zachovány funkční - dle požadavku KULK-orgánu ochrany a krajiny
bude v rozvojové ploše před zahájením výstavby zpracován podrobný
přírodovědný průzkum. Podmínkou zástavby je zpracování regulačního
plánu.
2.1.2. lokalita BM2.4 – plochy bydlení – v návrhu plochu tolerovat
————————————————————————————————————————————–
Tam, kde to bude ekonomicky výhodné, budou v rozvojových lokalitách budovány lokální výtopny a
lokální distribuční systémy CZT. Předpokladem rozvoje lokálních zdrojů je souvislá zástavba
s koncentrací vyššího požadovaného odběru tepla. V nových výtopnách budou zohledněny
možnosti využití kogenerace a obnovitelných zdrojů. Předběžně pro stavbu lokálních výtopen jsou
navržené lokality BM2.1 v k.ú. Jablonec n.N., SP1.102 v k.ú. Kokonín, SP1.41 v k.ú. Proseč n.N.,
BM6.23 v k.ú. Rýnovice a alternativně SP2.37 v k.ú. Lukášov. V k.ú. Lukášov upřednostnit
možnosti využití stávajících perspektivních zdrojů tepla.
————————————————————————————————————————————–

Doplnění připomínky ke konceptu ÚP Jablonce nad Nisou. ze dne 26.6.2011

18. 8. 2011

Oznámení veřejného projednávání konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou …

27. 6. 2011

Připomínka ke konceptu nového Územního plánu města Jablonec nad Nisou

26. 6. 2011

Naše Jablonecko - Dolina: Zastupitelé odložili změnu územního plánu

24. 3. 2011

Jablonecké zastupitelstvo pozastavilo změnu, která by v budoucnu na Dolině umožnila stavbu vícepodlažních domů. Budoucnost tamních pozemků vyřeší až tvorba nového územního plánu. Místní rozhodnutí nevítají s jásotem, jejich boj proti změně se totiž pouze odkládá o další dva roky.

Před zastupiteli vystoupil s emotivním projevem člen petičního výboru Vlastislav Motl. On i další obyvatelé Doliny požadují definitivní ustoupení od chystané změny. Na Dolině chtějí mít pouze rodinné domky.

„Už před třemi lety, kdy se o změně začalo mluvit, jsme během tří neděl nasbírali 1400 podpisů pod petici. Uvědomte si, že všichni to byli voliči a takový počet hlasů někteří z vás ani nedostali,” připomínal zastupitelům váhu veřejného mínění na čtvrtečním zasedání Motl.

Zastupitelé ale byli rozhodnuti změnu pouze pozastavit. „Na základě doporučení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje jsme navrhli změnu pozastavit s tím, že potřeby funkce bydlení na Dolině budou posouzeny komplexně v rámci nového územního plánu,” vysvětlil zastupitelům, kteří návrh poté přesvědčivou většinou schválili, místostarosta Petr Vobořil (Domov nad Nisou).

Místní byli ještě před týdnem přesvědčeni, že zastupitelé změnu schválí. I přesto, že se tak nakonec nestalo, neulevilo se jim. „Je to jen odložení problému. Je jasné, že za dva roky nás čeká tentýž boj, který už jsme absolvovali,” hodnotil rozhodnutí Motl.

Další člen Občanského sdružení Dolina Jiří Stejskal apeloval na zastupitele, aby napravili chybu, kterou podle něj udělali v roce 2008. Tehdy zastupitelstvo - z více než dvou třetin stejného složení jako nyní - slíbilo společnosti Ekky development, která chtěla na Dolině vystavět panelové domy, změnu územního plánu. Právě nátlak veřejnosti ale nakonec změně zabránil. Ekky pak hrozilo žalobou o 175 milionů korun.

„Ukázalo se, že záměr zastupitelů nevyšel a nebyl správný. Proto vás žádám, abyste si uvědomili svou chybu a napravili ji zamítnutím změny,” vyzýval Stejskal. Členové občanského sdružení mají za to, že zastupitelé chtějí změnu prosadit, aby se vyhnuli možné budoucí žalobě ze strany zklamaného investora.

Tehdejší starosta a dnešní místostarosta Petr Tulpa (Domov nad Nisou) vidí vinu za tehdejší pochybení na straně firmy. „V těchto případech se uzavírá smlouva o smlouvě budoucí, ve které je uvedeno, že je jiný územní plán a firma to musí respektovat. Firmy se však z toho snaží vytřískat, co to jde a všelijak toho zneužívají. Pro nás je to poučení pro příště,” řekl Tulpa.

Jiného názoru je zastupitel Petr Karásek (ODS). Podle něj za chybu investor nemůže. „Chyba byla ve vypsání výběrového řízení, jelikož bylo v rozporu s tehdejším územním plánem. Myslím, že tady ten problém je a my se musíme společně snažit ho vyřešit,” uvedl Karásek.

Aleš Vávra

Zastupitelstvo 24.3.2011

24. 3. 2011

ZM/63/2011

C. pozastavuje
na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce nad Nisou s tím, že potřeby funkce bydlení v lokalitě Dolina budou posouzeny komplexně v rámci nového Územního plánu Jablonec nad Nisou.

21) Vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce n.N. - ZM/63/2011

Předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil uvedl materiál, se kterým byl seznámen petiční výbor a byli seznámeni i předsedové jednotlivých klubů a upozornil na výstup z jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, kterým doporučuje ZM schválit variantu III. v návrhu usnesení.

Pan Motl upozornil, že celá záležitost kolem Doliny trvá již 3 roky. Po založení petičního výboru podepsalo petici na 1400 občanů = voličů. Založené občanské sdružení mělo nespočet jednání s představiteli města se stanovisky, která říkala, že obyvatelé Doliny změnu nechtějí. Kritizoval, že není do dneška možné získat zápis z výběrového řízení z počátku r. 2008, ani smlouvu mezi firmou Ekky Developer a městem, ze které hrozí městu pokuta. Materiály nelze obdržet, neboť se stále tvrdí, že jsou u právníka. Apeloval na zastupitele, aby rozhodli dle svého svědomí a upozornil, že 1400 podpisů je téměř 59% voličů z této lokality.

Pan Stejskal podpořil p. Motla, řekl, že dobře míněný záměr v r. 2008 nevyšel a tato chyba by se měla napravit. Apeloval na zastupitele, aby na Dolině podpořili původní regulativy před r. 2008 a zamítli změnu 38b.

Pan Vobořil upřesnil, že pozemek byl zveřejněn dle zákona a oba zájemci vystoupili před zastupitelstvem a záměr byl většinovým hlasováním schválen (č.224/2008). Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města, který projednává přípravu nového územního plánu, doporučil variantu III. a zároveň doporučil hlasování o každé variantě zvlášť.

Mgr. Tulpa doplnil, že v r. 2008 došlo k vyhlášení zájmových lokalit ve městě, ze kterých byly vybrány Dolina a Proseč a následně předloženy 2 projekty přímo zastupitelstvu, což nahrazuje výběrové řízení (zpracování pozemků). Návrhy, které z toho pak vzešly, vycházely ze studií – nebyly to projekty – návrhy na zpracování bloků (4-5 patrové objekty). K problematice smlouvy řekl, že smlouva mezi Ekky Development a městem tajná není, jde jen o tom, že k nahlédnutí do smlouvy musí dát souhlas i druhá strana. Problém je v tom, že toto sdružení vzniklo účelově a pokud existuje, musí dát souhlas. Existuje jedna jediná žaloba a to na platnost smlouvy. Nový územní plán počítá se zástavbou Doliny (rodinné domy). Sám podpoří variantu III., resp. C. - pozastavuje.

Mgr. Karásek řekl, že postup zveřejnění záměru byl standardní, ale celý problém je v tom, že pozemky byly zveřejněny v rozporu s tehdy platným územním plánem. Pozemky byly zveřejněny v jiné kategorii, než jaká byla uvedena v územním plánu. To je realita města a problém se musí řešit společně.

Ing. Beitl řekl, že nový územní plán překryje minulá usnesení. Jeho vznik je otázkou cca 2 let, ve kterých nikdo žádnou stavbu nezahájí. Nový územní plán bude schválen Výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města.

Předseda návrhové komise Mgr. Svoboda dal hlasovat po variantách:

Varianta I. - vydává 0-20-5-5

Varianta II. - zamítá 3-06-13-3

Varianta III. - pozastavuje 23-0-2-0

Návrh usnesení byl schválen

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

p o z a s t a v u j e

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce nad Nisous tím, že potřeby funkce bydlení v lokalitě Dolina budou posouzeny komplexně v rámci nového Územního plánu Jablonec nad Nisou.

15) Převody pozemků - ZM/58/2011

“Info P

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Ing. Beitl oznámil, že do diskuse k tomuto bodu je přihlášen Mgr. Krčmář.

Ing. Vele doplnil bod B., ve kterém se předkládá seznam o smlouvách budoucích kupních a jejich vývoj, což bylo slíbeno na minulém ZM. K tomuto obdržel dotaz OV Proseč – proč u některých smluv nejsou sjednány pronájmy (např. fa Euroczech). Smlouva s Euroczech vznikla na základě usnesení ZM a tam nikde nebylo řečeno, že by měla být uzavřena nějaká nájemní smlouva.

Mgr. Krčmář poděkoval za pokus o odpověď, do budoucna by se měl dodržovat stejný metr pro všechny investory – kauce nebo nájem. Dále měl připomínky ke zpracování tabulky – nelze z ní mít ucelenou představu – použití různých hodnot. Ke smlouvám budoucím řekl, že je třeba schvalovat smlouvy budoucí jen tam, kde to není v rozporu s územním plánem.

Ing. Pešek doplnil, že apel k tabulce jde proti profesionálům, kteří tento materiál připravují. Je třeba, aby materiály prošly určitým sítem, čím jsou smlouvy zatíženy, aby to bylo pro zastupitele srozumitelné.

Mgr. Tulpa řekl, že tato diskuse je na širší projednávání. Vysvětlil, že pokud byla provedena studie na rozvoj širších zájmových lokalit, jednotliví zájemci chtějí mít jistotu, pokud vyhrají, že budou stavět na daném pozemku – proto se uzavírají smlouvy o smlouvách budoucích. Některé developerské firmy mají návrhy v rozporu s územním plánem a jsou si vědomi dalšího projednávání na různých stupních, vč. veřejného projednávání. Pokud tam není návrh schválen, musí to firma respektovat a změnit návrh. Bohužel se toho zneužívá a firmy se odvolávají na nedodržení smluv ze strany města.

Mgr. Karásek oponoval předřečníkovi s tím, že celá záležitost (Dolina i Proseč) z principu byla zveřejněna špatně. Výstavba na Proseči se vyřešila sama přirozeným způsobem, ale výstavba na Dolině nikoli. Je to chyba ve vypsání výběrového řízení, za to investoři nemohou.

Ing. Smrčková doplnila, že výběrové řízení nějak proběhlo, ale na rozdíl od Doliny, firma, která se etablovala na Proseči, byla daleko komunikativnější a na základě veřejného projednávání ustoupila od původního záměru (vysoká podlažnost).

Paní Caklová potvrdila, že připomínky ve veřejném projednávání lokality na Proseči byly respektovány.

Naše Jablonecko - Případ Dolina jde do zastupitelstva

23. 3. 2011

Končí boj obyvatel Doliny proti změně
územního plánu. Pokud ji 24. března schválí jablonecké zastupitelstvo,
bude možné na volných pozemcích v budoucnu stavět panelové domy.

Přes čtrnáct set podpisů nashromáždil petiční výbor, přesto bude
tříleté snažení místních obyvatel nejspíš zbytečné. Všechno směřuje
k tomu, že městské zastupitelstvo změnu schválí. „Ale člověk musí do
poslední chvíle doufat,” říká předseda petičního výboru, který chce
v lokalitě maximálně rodinné domky, Vlastislav Motl. Na otázku, jestli
má náznaky, že jejich věc někdo ze zastupitelů podpoří, odpovídá spíše
skepticky.

„No, myslím si, že je rozhodnuto. Snad jen zastupitelé
za TOP 09, ti jediní nás za tři roky oslovili, abychom jim přednesli
své stanovisko k problematice,” řekl Motl. I samotní zastupitelé za TOP
09, kteří mají čtyři křesla, tvrdí, že petice je pro ně silný argument,
proč změnu nepodpořit. „Názor místních lidí samozřejmě vnímáme a snažíme
se s nimi komunikovat. Navíc si myslíme, že změna územního plánu je
v této fázi zbytečná, vzhledem k tomu, že se v budoucnu začne
připravovat úplně nový územní plán. Nevidíme důvod, proč Dolinu řešit
takto separátně,” podotýká Jaroslav Kraus, zastupitel za TOP 09.

Jenže
i tady je jedno velké „ale”. „Ještě jsme neslyšeli názor města, nevíme
přesně, zda tam nejsou nějaké právní okolnosti, o kterých nevíme,”
dodává Kraus.

A právě tady leží pověstný kámen úrazu. Nad městem
se totiž stále vznáší hrozba žaloby o 175 milionů korun ze strany
developera, který chtěl v minulosti Dolinu zastavět. Zastupitelé tehdy
společnosti Ekky development, která chtěla na Dolině vystavět panelové
domy, změnu územního plánu slíbili. Nátlak veřejnosti ale nakonec
přispěl k tomu, že se změna neuskutečnila. Což developera pochopitelně
naštvalo.

„A když si uvědomíme, že dvaadvacet z osmadvaceti
zastupitelů, kteří tehdejší projekt podpořili, je stále
v zastupitelstvu, vychází z toho, že moc velkou šanci nemáme,”
prohlašuje smutně a možná taky trochu odevzdaně Vlastislav Motl.

Zastupitelé prý nekomunikují

Že
je Dolina opravdu zapeklitým případem, dokazuje i zkušenost Vlastislava
Motla. Jablonečtí zastupitelé totiž většinou o tomto problému nechtějí
diskutovat.

„Z třiceti několikrát oslovených zastupitelů
s námi jednali mimo vedení města pouze zastupitelé Vostřák, Žur, Pešek
a Berounský. Ostatní se ani neobtěžovali reagovat, ať už kladně, nebo
záporně, prostě si lidově řečeno hráli na mrtvého brouka,” mrzí Motla.

Petiční
výbor také poukazuje na to, že podepsání smlouvy s developerem
předcházely podivné skutečnosti. „Není známa výběrová komise, není žádný
zápis, návrh neprošel radou města a šel přímo na stůl na zasedání
zastupitelstva. Dnes se k tomu nikdo nechce přihlásit a nás si bere jako
rukojmí, aby město nezaplatilo výše uvedenou částku,” říká Motl.

„Ptám
se tedy, kde zůstala demokracie, kde je osobní odpovědnost zastupitelů,
když lidé něco nechtějí a město si stejně dělá, co chce,” dodává Motl.

Jablonecký
místostarosta Petr Vobořil se s petičním výborem v týdnu sešel, aby mu
ještě jednou vysvětlil celou situaci. Zároveň ujišťuje, že názor
místních obyvatel bude součástí materiálu, který půjde do
zastupitelstva.

„Jejich názor tam pochopitelně bude zahrnut,
a předpokládám, že se také zúčastní samotného zasedání zastupitelstva,”
podotýká Vobořil.

Jak uvedl již dříve, ve věci sporu s firmou
Ekky development v současné době neprobíhá žádné soudní řízení. Určité
riziko podání žaloby ale stále existuje.

Aleš Vávra