Archiv pro kategorii ‘Média’

Jablonecký měsíčník - Jablonec má nový územní plán

Čtvrtek 1. 6. 2017
Jablonec nad Nisou má od 18. května nový územní plán. Ten dosud platný byl schválený v roce 1998 a prošel 69 změnami. Po téměř dvaceti letech má město jiné nároky na své území, na vedení dopravní infrastruktury, potřebuje průmyslové plochy pro zajištění dostatku pracovních příležitostí, ale i ty vhodné k bydlení, rekreaci apod. To vše ošetřuje nový územní plán.

Co je územní plán?

„Územní plán představuje základní koncepční dokument pro rozvoj obce, usměrňuje nakládání s územím, jeho částmi a chrání veřejné zájmy. Stanoví koncepce – urbanistickou, uspořádání krajiny a dopravní a technické infrastruktury. Plošné uspořádání území vymezuje funkce jednotlivých ploch dle převažujícího účelu včetně stanovených podmínek pro jejich využití – hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné,“ vypočítává vlastnosti ÚP náměstek Lukáš Pleticha a dodává: „Plán dále určuje například výškovou regulaci zástavby či intenzitu využití pozemků. Vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy, na kterých může stavebník získat povolení k zamýšlené stavbě.

„Každý potencionální stavebník by si měl přesně zjistit, jakým způsobem je jeho pozemek v územním plánu řešený a jaké regulační podmínky územního plánu se na něj vztahují,“ radí Michaela Smrčková. V opačném případě se dotyčný vystavuje riziku, že svůj pozemek nebude moci využívat, jak by chtěl.

Jak s územním plánem pracovat

ÚP obsahuje textovou a grafickou část, které jsou svým obsahem vzájemně provázané. Z grafické části je nejdůležitější hlavní výkres členěný na plochy s rozdílným způsobem využití – bydlení, rekreace, občanská vybavenost apod., včetně časového rozlišení – stabilizované plochy, plochy změn a územních rezerv.

V textové části je nejdůležitější kapitola se stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch s přímou vazbou na údaje z legendy hlavního výkresu. „Každý zde najde charakteristiku plochy, minimální velikost stavebních pozemků, intenzitu jejich využití apod.,“ vysvětluje Smrčková s tím, že tvarové a objemové řešení vlastních objektů není předmětem územního plánu. „Územní plán však může vymezit plochy, kde je podmínkou výstavby zpracování územní studie či pořízení regulačního plánu a zde je řešení této podrobnosti na místě,“ dodává. Nový územní plán má regulačních plánů pět, a to Nový Lukášov, Dolina, Dolní Kokonín, Větrný Vrch a Horní Proseč-jih.

Kde stavět, kde přestavovat

V návrhu nového ÚP jsou zohledněné plochy vhodné k přestavbě, plochy už schválené a plochy, jež by v budoucnu mohly sloužit k bytové zástavbě. Cílem silniční sítě je zachovat prostupnost městem a přitom snížit jeho dopravní zatížení, které je v současné době už nadlimitní. Plán musí brát ohled také na ochranu životního prostředí.

Z hlediska technické infrastruktury je do plánu začleněná také revitalizace systému CZT včetně zrušených výtopen na Brandlu a v Jabloneckých Pasekách i stavby několika desítek drobných kotelen. Je v něm také vytvořená možnost k zásobování částí města vodou z nádrží Bedřichov a Josefův Důl.

Vše je nutné řešit v kontextu širších souvislostí, a to i v rámci celé republiky,“ připomíná náměstek Pleticha. Podle jeho slov se po aktualizaci politiky územního rozvoje nepředpokládají další zásadní změny v Libereckém kraji, který patří do rozvojové oblasti Praha–Liberec. „Podle kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 jsou zde důležitými osami komunikace I/14 a silnice 1. třídy I/65, která z Jablonce pokračuje do Tanvaldu a pak dále do Krkonoš. A to plán respektuje,“ dodává Pleticha.

Kromě již řečeného je v novém územním plánu zakotvené také nové umístění sběrného dvora. „Ten jsme vymístili z jeho současné nevyhovující a složitě dostupné polohy v Horní Proseči do dobře dostupné rozvojové plochy pro výrobu a skladování v prostoru Brandl. Místo má dobrou vazbu na silniční i železniční dopravu a je zde možnost návazností druhotného využívání v přiměřeném odstupu od obytných ploch,“ říká architekt Vladislav Hron.

Novinky inspirované veřejností

Asi nejvýznamnější změnou, která vyplynula už z veřejných projednávání konceptu ÚP, je zrušení soustavy dvou kruhových křižovatek v ulicích Palackého, U Přehrady a Riegrova.

„V návrhu ÚP jsme sledovali koridor dopravní infrastruktury – silniční, jdoucí přímo přes Vrchlického sady,“ připomíná Michaela Smrčková. V rámci konkrétního technického řešení se tedy uvažuje i nadále o variantách krátkého a dlouhého tunelu, či o povrchové komunikaci s okružní křižovatkou. Všechny varianty jsou podle nového ÚP možné, žádné řešení však nevyužívá ulici Riegrovu.

Další změnou je i nové napojení západní tangenty na ulici Turnovskou. „Toto řešení využívá plochy za státním oblastním archivem. Protože Jablonečané měli k hodnocení trasy tzv. Západní tangenty i po veřejném projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou negativní přístup, zadali zástupci města zpracování vizualizace Západní tangenty včetně porovnání její trasy s tou zakotvenou v platném územním plánu,“ vysvětluje náměstek Lukáš Pleticha s tím, že magistrát opět k vysvětlení uspořádal pro veřejnost besedy.

„Ředitelství silnic a dálnic reagovalo na tuto skutečnost na přelomu roku 2014/15 a iniciovalo námět prověřit širší území na západním okraji města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova Vrchu a její vedení mimo areál Srnčího dolu. Výsledkem byla nově navržená trasa, tzv. Západní obchvat, který jde mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I. třídy z hlediska technických parametrů a umožní do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Do návrhu ÚP byl pro tuto trasu zapracován koridor územní rezervy. Nové řešení zastavitelných ploch v lokalitě Dolina s vymezením územní studie a regulačního plánu odpovídá požadavkům zapsaného spolku Dolina na zachování přírodního charakteru lokality, a to zásadní redukcí rozvojových ploch,“ doplňuje Smrčková.

Nově je vymezená povinnost zpracování regulačního plánu na zastavitelných plochách v jižní části Horní Proseče. Jednou z dalších změn v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je i způsob odkanalizování Kokonína. „Původně jsme počítali s velkou čističkou v Kokoníně, nyní jsme zapracovali do ÚP územní rezervu ve smyslu napojení stokou do ČOV v Rychnově,“ upozorňuje Pleticha.

„Projednal jsem se zástupci SVS kromě jiného stoku napojenou na kanalizační systém v Pulečném, který bude dostatečně kapacitní. Společnost nyní připravuje také rekonstrukci velké čistírny v Rychnově u Jablonce nad Nisou,“ informuje náměstek Lukáš Pleticha.

V novém ÚP je zapracovaná trasa prodloužení tramvajové trati od současné konečné u Tyršova parku k novému autobusovému terminálu v Kamenné ulici. „Terminál je správné místo pro konečnou tramvaje, která by tak propojila centrum Liberce s centrem Jablonce, tramvajovou, autobusovou i železniční dopravu,“ uzavírá Lukáš Pleticha.

Jablonecký měsíčník - Práce na územním plánu nekončí, hotovo bude až v roce 2014

Úterý 9. 10. 2012

Práce na tvorbě nového Územního plánu
Jablonce nad Nisou intenzivně pokračuje.
Ačkoliv po období veřejného projednávání
je nyní okolo budoucího plánu relativní komunikační
klid, odborníci se soustřeďují na
detaily, jednají s dotčenými orgány a do budoucna
se chystají další veřejná setkání.
Každým dnem by na účet města měla dorazit
čtyřmilionová dotace, již Jablonec na tvorbu
nového územního plánu získal. V závěru června
totiž skončila dotační akce „Zpracování nového
územního plánu Jablonec nad Nisou“
a v druhé půli července její průběh zkontrolovali
pracovníci Centra pro regionální rozvoj
(CRR). „Kontrola dopadla na jedničku,“ pochvaluje
si Iveta Habadová, vedoucí oddělení
dotací jabloneckého magistrátu. Podmínky dotace
město splnilo a harmonogram dodrželo.
Celkové náklady na projekt byly téměř šestimilionové.
„Evropská unie poskytla 3,4 miliony
korun, ze státní pokladny jsme získali 600 tisíc
korun,“ připomíná Habadová.
V lednu 2012 schválili městští zastupitelé pokyny
pro zpracování návrhu Územního plánu
Jablonec nad Nisou (ÚP). „V nich jsou formulované
úkoly pro urbanisty z firmy Saul, s r. o., ke
zpracování finální etapy nového územního plánu,“
vysvětluje Michaela Smrčková, vedoucí
oddělení územního plánování. Po pěti měsících
intenzivní práce jak na vlastním návrhu řešení,
tak na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území od firmy EKOBAU, respektive jeho dodatku
pro nové zastavitelné lokality, předala
firma SAUL kompletní návrh ÚP městu, a tím
skončil dotační titul. „Do definitivního dokončení
územního plánu však všechny zúčastněné
čeká ještě víc jak rok intenzivní práce. Nový dokument
by měl být schválený v lednu 2014,“
konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil.
V září vypsalo město společné neveřejné jednání
o návrhu Územního plánu Jablonec nad
Nisou pro dotčené orgány, zástupce krajského
úřadu a okolních obcí. „Tím odstartoval další
pětiměsíční proces, kdy je třeba shromáždit
stanoviska dotčených orgánů a na jejich základě
zajistit případnou úpravu dokumentace. Tu
pak v květnu 2013 předá město nadřízenému
orgánu územního plánování, tj. Krajskému
úřadu Libereckého kraje, k posouzení,“ dodává
Smrčková.
Pro město jako pořizovatele začal v tom okamžiku
složitý proces projednávání, který skončí
přípravou dokumentace k vydání nového
strategického dokumentu. O prázdninách příštího
roku se na plánu pracovat nebude. Veřejné
projednávání posouzeného návrhu včetně vyhodnocení
vlivu na udržitelný rozvoj území
začne od září 2013. „Pořizovatel bude mít připravené
také vyhodnocení námitek a připomínek
veřejnosti, a to jak ke konceptu řešení, tak
k návrhu územního plánu,“ ujišťuje Smrčková.
Asi nejvýznamnější změnou, která z veřejných
projednávání konceptu ÚP vyplynula, je
zrušení soustavy dvou kruhových křižovatek
v ulicích Palackého, U Přehrady a Riegrova.
„V návrhu ÚP je sledován koridor dopravní infrastruktury
– silniční, jdoucí přímo přes Vrchlického
sady,“ připomíná vedoucí územního
plánování. V rámci konkrétního technického
řešení se tedy uvažuje i nadále o variantách
krátkého a dlouhého tunelu či o povrchové komunikaci
s okružní křižovatkou. Žádné řešení
však nevyužívá ulici Riegrovu. Další změnou je
i nové napojení západní tangenty na ulici
Turnovskou. „Toto řešení využívá plochy za
státním oblastním archivem. V návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou bylo vyhověno i požadavkům
o. s. Dolina na zachování přírodního charakteru
lokality, a to zásadní redukcí rozvojových
ploch oproti konceptu řešení,
“ doplňuje.
Podrobnosti ke vzniku nového Územního
plánu Jablonce nad Nisou jsou zveřejněné na
webových stránkách města www.mestojablonec.
cz v sekci Územní plánování, v části Nový
územní plán.
(jn)

Naše Jablonecko - Dolina: Zastupitelé odložili změnu územního plánu

Čtvrtek 24. 3. 2011

Jablonecké zastupitelstvo pozastavilo změnu, která by v budoucnu na Dolině umožnila stavbu vícepodlažních domů. Budoucnost tamních pozemků vyřeší až tvorba nového územního plánu. Místní rozhodnutí nevítají s jásotem, jejich boj proti změně se totiž pouze odkládá o další dva roky.

Před zastupiteli vystoupil s emotivním projevem člen petičního výboru Vlastislav Motl. On i další obyvatelé Doliny požadují definitivní ustoupení od chystané změny. Na Dolině chtějí mít pouze rodinné domky.

„Už před třemi lety, kdy se o změně začalo mluvit, jsme během tří neděl nasbírali 1400 podpisů pod petici. Uvědomte si, že všichni to byli voliči a takový počet hlasů někteří z vás ani nedostali,” připomínal zastupitelům váhu veřejného mínění na čtvrtečním zasedání Motl.

Zastupitelé ale byli rozhodnuti změnu pouze pozastavit. „Na základě doporučení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje jsme navrhli změnu pozastavit s tím, že potřeby funkce bydlení na Dolině budou posouzeny komplexně v rámci nového územního plánu,” vysvětlil zastupitelům, kteří návrh poté přesvědčivou většinou schválili, místostarosta Petr Vobořil (Domov nad Nisou).

Místní byli ještě před týdnem přesvědčeni, že zastupitelé změnu schválí. I přesto, že se tak nakonec nestalo, neulevilo se jim. „Je to jen odložení problému. Je jasné, že za dva roky nás čeká tentýž boj, který už jsme absolvovali,” hodnotil rozhodnutí Motl.

Další člen Občanského sdružení Dolina Jiří Stejskal apeloval na zastupitele, aby napravili chybu, kterou podle něj udělali v roce 2008. Tehdy zastupitelstvo - z více než dvou třetin stejného složení jako nyní - slíbilo společnosti Ekky development, která chtěla na Dolině vystavět panelové domy, změnu územního plánu. Právě nátlak veřejnosti ale nakonec změně zabránil. Ekky pak hrozilo žalobou o 175 milionů korun.

„Ukázalo se, že záměr zastupitelů nevyšel a nebyl správný. Proto vás žádám, abyste si uvědomili svou chybu a napravili ji zamítnutím změny,” vyzýval Stejskal. Členové občanského sdružení mají za to, že zastupitelé chtějí změnu prosadit, aby se vyhnuli možné budoucí žalobě ze strany zklamaného investora.

Tehdejší starosta a dnešní místostarosta Petr Tulpa (Domov nad Nisou) vidí vinu za tehdejší pochybení na straně firmy. „V těchto případech se uzavírá smlouva o smlouvě budoucí, ve které je uvedeno, že je jiný územní plán a firma to musí respektovat. Firmy se však z toho snaží vytřískat, co to jde a všelijak toho zneužívají. Pro nás je to poučení pro příště,” řekl Tulpa.

Jiného názoru je zastupitel Petr Karásek (ODS). Podle něj za chybu investor nemůže. „Chyba byla ve vypsání výběrového řízení, jelikož bylo v rozporu s tehdejším územním plánem. Myslím, že tady ten problém je a my se musíme společně snažit ho vyřešit,” uvedl Karásek.

Aleš Vávra

Naše Jablonecko - Případ Dolina jde do zastupitelstva

Středa 23. 3. 2011

Končí boj obyvatel Doliny proti změně
územního plánu. Pokud ji 24. března schválí jablonecké zastupitelstvo,
bude možné na volných pozemcích v budoucnu stavět panelové domy.

Přes čtrnáct set podpisů nashromáždil petiční výbor, přesto bude
tříleté snažení místních obyvatel nejspíš zbytečné. Všechno směřuje
k tomu, že městské zastupitelstvo změnu schválí. „Ale člověk musí do
poslední chvíle doufat,” říká předseda petičního výboru, který chce
v lokalitě maximálně rodinné domky, Vlastislav Motl. Na otázku, jestli
má náznaky, že jejich věc někdo ze zastupitelů podpoří, odpovídá spíše
skepticky.

„No, myslím si, že je rozhodnuto. Snad jen zastupitelé
za TOP 09, ti jediní nás za tři roky oslovili, abychom jim přednesli
své stanovisko k problematice,” řekl Motl. I samotní zastupitelé za TOP
09, kteří mají čtyři křesla, tvrdí, že petice je pro ně silný argument,
proč změnu nepodpořit. „Názor místních lidí samozřejmě vnímáme a snažíme
se s nimi komunikovat. Navíc si myslíme, že změna územního plánu je
v této fázi zbytečná, vzhledem k tomu, že se v budoucnu začne
připravovat úplně nový územní plán. Nevidíme důvod, proč Dolinu řešit
takto separátně,” podotýká Jaroslav Kraus, zastupitel za TOP 09.

Jenže
i tady je jedno velké „ale”. „Ještě jsme neslyšeli názor města, nevíme
přesně, zda tam nejsou nějaké právní okolnosti, o kterých nevíme,”
dodává Kraus.

A právě tady leží pověstný kámen úrazu. Nad městem
se totiž stále vznáší hrozba žaloby o 175 milionů korun ze strany
developera, který chtěl v minulosti Dolinu zastavět. Zastupitelé tehdy
společnosti Ekky development, která chtěla na Dolině vystavět panelové
domy, změnu územního plánu slíbili. Nátlak veřejnosti ale nakonec
přispěl k tomu, že se změna neuskutečnila. Což developera pochopitelně
naštvalo.

„A když si uvědomíme, že dvaadvacet z osmadvaceti
zastupitelů, kteří tehdejší projekt podpořili, je stále
v zastupitelstvu, vychází z toho, že moc velkou šanci nemáme,”
prohlašuje smutně a možná taky trochu odevzdaně Vlastislav Motl.

Zastupitelé prý nekomunikují

Že
je Dolina opravdu zapeklitým případem, dokazuje i zkušenost Vlastislava
Motla. Jablonečtí zastupitelé totiž většinou o tomto problému nechtějí
diskutovat.

„Z třiceti několikrát oslovených zastupitelů
s námi jednali mimo vedení města pouze zastupitelé Vostřák, Žur, Pešek
a Berounský. Ostatní se ani neobtěžovali reagovat, ať už kladně, nebo
záporně, prostě si lidově řečeno hráli na mrtvého brouka,” mrzí Motla.

Petiční
výbor také poukazuje na to, že podepsání smlouvy s developerem
předcházely podivné skutečnosti. „Není známa výběrová komise, není žádný
zápis, návrh neprošel radou města a šel přímo na stůl na zasedání
zastupitelstva. Dnes se k tomu nikdo nechce přihlásit a nás si bere jako
rukojmí, aby město nezaplatilo výše uvedenou částku,” říká Motl.

„Ptám
se tedy, kde zůstala demokracie, kde je osobní odpovědnost zastupitelů,
když lidé něco nechtějí a město si stejně dělá, co chce,” dodává Motl.

Jablonecký
místostarosta Petr Vobořil se s petičním výborem v týdnu sešel, aby mu
ještě jednou vysvětlil celou situaci. Zároveň ujišťuje, že názor
místních obyvatel bude součástí materiálu, který půjde do
zastupitelstva.

„Jejich názor tam pochopitelně bude zahrnut,
a předpokládám, že se také zúčastní samotného zasedání zastupitelstva,”
podotýká Vobořil.

Jak uvedl již dříve, ve věci sporu s firmou
Ekky development v současné době neprobíhá žádné soudní řízení. Určité
riziko podání žaloby ale stále existuje.

Aleš Vávra

MFDnes - Boj o Dolinu v Jablonci vrcholí. Vyroste tady obří sídliště?

Středa 23. 3. 2011

Zastupitelé v Jablonci nad Nisou již zítra rozhodnou, jestli v Dolině vyrostou paneláky se stovkami bytů. Proti masivní výstavbě bytových domů sepsali lidé petici.

JABLONEC NAD NISOU Boj o záchranu Doliny spěje do finále. O změně
územního plánu, tedy možnosti zastavit toto místo v Jablonci nad Nisou
čtyřpatrovými domy, rozhodnou zastupitelé již ve čtvrtek. Mohou si
vybrat ze tří možností. Dát příležitost budoucímu investorovi postavit
Na Dolině domy typu paneláků, změnu neschválit a lokalita by
nabízela pouze možnost rodinných domů, rozhodnut o záležitosti až v
rámci schvalování celého územního plánu v roce 2012. „Prý to vypadá, že
zastupitelé odhlasují třetí variantu. S tím ale nemůžeme souhlasit. To
je jen posunutí celého problému. Pak kolotoč začne nanovo,“ poznamenal
předseda petičního výboru Vlastislav Motl.
Podle Motla se město snaží problém oddálit, aby uspokojilo tamní obyvatelé a zároveň se vyhnulo hrozbě žaloby.
„Lidi tam zkrátka paneláky nechtějí. Za dva roky budeme muset celou
kampaň dělat znova,“ upozornil Motl. Místostarosta Petr Vobořil
potvrdil, že výbor doporučil pozastavit změnu územního plánu a řešit ji v
rámci přípravy nového. Tímto krokem by si město nejspíš od hrozby
žaloby nepomohlo. „To nejsem schopen posoudit. Co se týče investora, tak
k žádnému posunu z hlediska právního nedošlo,“ dodal Vobořil.

Společnost Ekky Development zde chtěla postavit 24 řadových domů o 230
bytech. Město mu jeho záměr odsouhlasilo a přislíbilo změnu územního
plánu. To nebylo schopné dodržet, protože proti „panelákům naležato“ se
zvedla vlna nevole odmístních lidí.
Ti podali na město petici o
čtrnácti stech podpisech. Investor od výstavby odstoupil s tím, že hrozí
městu žalobou, protože mu nabídlo pozemek, na kterém nemohl stavět.
Údajně by se mělo jednat 175 milionů korun.
Dodnes územní plán povoluje na Dolině,
která je jednou z míst, kde se psi mohou běhat bez vodítka, stavbu dvou
patrových domů. Ze strachu město stále změnu prosazuje. „Město se
nějakým směrem zasmluvnilo a musíme být opatrní. Nemám ale pocit, že
změna bude schválená,“ nastínil jablonecký starosta Petr Beitl, který
zdůraznil, že projekt nikdy neměl jeho podporu.
Vlastislav Motl
upozornil také na jádro celého problému. Podivné výběrové řízení na
investora. Před třemi lety jej vybrala pětičlenná komise a výběr
posvětilo zastupitelstvo. „Přitom projekt nerespektoval územní plán.
Tehdy pro něj hlasovalo dvacet osm zastupitelů,“ připomněl Motl s tím,
že se domnívá, že neexistuje zápis z výběrového řízení.

Místostarosta Vobořil však tvrdí, že všechny dokumenty k této
problematice jsou u právníka.„Dříve byl pro město výhodnější projekt
investora, kterého jsme vybrali. Dnes bychom asi volili jinak.“

Protože je lokalita ideální pro rezidenční bydlení, starosta vidí, že by
do deseti až patnácti let zde mohly vyrůst rodinné domy, které by byly
typově stejné a měly jednotné střechy.

Lenka Brabencová

Naše Jablonecko - Slušný pejskař se pokut bát nemusí

Pondělí 28. 2. 2011

Slušných pejskařů je většina. Bohužel se mezi majiteli psů najdou i tací, kvůli kterým jsou pak všichni vhozeni do stejného koše. I těm prvním vadí po zimě odkryté a všudypřítomné psí výkaly znečišťující veřejná prostranství a plně podporují rozhodnutí jablonecké městské policie neukázněné majitele psů nekompromisně pokutovat.

Jedním z žalostně mála míst v Jablonci, kde je možný volný pohyb psů je i lokalita Dolina. Toto místo slouží také k relaxaci, procházkám a výletům. Nezpevněné cesty na loukách dále slouží pro následný vstup do přilehlého lesa. Bohužel i tomuto místu hrozí nesmyslná zástavba, kterou by došlo ke zničení této unikátní přírodní lokality a ubylo by dalšího prostranství pro volný pohyb psů.

Každou neděli se zde schází stále se rozrůstající parta slušně vychovaných pejsků a jejich páníčků, kterým ani otázka zachování této lokality a čistoty na ní není lhostejná. Minulou neděli byl například vyhlášen „tematický srazík“ s následným úklidem lokality po pejscích neukázněných majitelů.

Autor: Vladimíra Dvořáková

MFDnes - Lidé v Jablonci se brání, nechtějí u domů stovky bytů

Úterý 25. 1. 2011

JABLONEC NAD NISOU Proti možné výstavbě sídliště Na Dolině v Jablonci se brání místní obyvatelé. Přestože firma, která zde chtěla postavit 24 řadových domů o 230 bytech, odstoupila, město nadále prosazuje změnu územního plánu. Ta povoluje zastavět území čtyřpatrovými domy.
Pokud ji zastupitelé schválí, mohou lidem vedle domů vyrůst paneláky. „Přes veškeré úsilí, podpořené v minulosti čtrnácti sty podpisy pod peticí, se nepodařilo prosadit, aby město ustoupilo od změny územního plánu,“ řekl předseda petičního výboru Vlastislav Motl.
Vedení města se bojí, že by je developer mohl žalovat a chtít náhradu i několikamilionů. „Před verdiktem se sejdu se všemi politickými kluby i zástupci petičního výboru. I kdybychom změnu schválili, nehrozí další bytová výstavba. Na Dolině je totiž třeba vybudovat infrastrukturu a město tuto investici nemá pro tento rok v plánu,“ dodal místostarosta Jablonce Petr Vobořil.

MFDnes - Nechtějí sídliště a hrozí si žalobami

Pátek 14. 1. 2011

JABLONEC NAD NISOU Investor odstoupil od původních plánů postavit sídliště v části Jablonce Na Dolině. Nikdo další zde investovat do bytové výstavby nechce. Místní mají zájem zachovat lokalitu tak, jak je. Přesto město dále prosazuje změnu územního plánu tak, aby v budoucnu bylo možné zastavět Dolinu čtyřpodlažními domy. Důvod? Hrozba žaloby a milionová pokuta městu.
Necelá stovka lidí dorazila na pondělní projednávání změny územního plánu. Lidé dokonce hrozili městu žalobou.
Nepřímé odpovědi místostarosty Petra Vobořila lidi doslova zvedaly ze židle. „Zažaluji vás, lžete,“ zněla na počátku diskuse velkým sálem radnice hrozba od Jana Schindlera, obyvatele Doliny.

Proti výstavbě už bojují lidé podruhé

Nervozita a napětí lidí byly znát, už asi jen proto, že do boje za své bydliště musí vyrážet podruhé. Zhruba před dvěma lety se jim povedlo odrazit výstavbu obřího sídliště. Změnou územního plánu by se situace mohla opakovat.
Lidé se především dožadovali vysvětlení, proč město stále trvá na změně, aby se Dolina mohla zastavět řadovými domy typu paneláků. „Nikdo tam stavět nechce, Ekky Development odstoupil, tak proč město stále jedná o změně,“ ptá se jeden mladších zastánců Doliny. Odpověď je prostá, byť zástupci města nejprve otáleli s jasnou odpovědí. Přítomní si ji však vynutili přímo položenými otázkami.
Nad městem totiž visí hrozba žaloby a několikamilionové pokuty, pokud zastupitelé změnu územního plánu neodsouhlasí. „V současné chvíli sice neexistuje soudní řízení, které by se týkalo náhrady škody. Pokud bychom změnu přestali projednávat, dali bychom developerovi do rukou další zbraň,“ přiznal nakonec místostarosta.
Na radnici dorazili také zástupci Občanského sdružení Dolina. „Přestože původní investor odstoupil, i nadále nesouhlasíme se změnou, která by směřovala k většímu počtu bytů a zvyšování podlažnosti,“ trvají si na svém zástupci sdružení. Vobořil na to reagoval, že sice petičníky chápe, ale nemůže jim dát záruky, že když zastupitelé odsouhlasí změnu, že ji za nějaký čas vrátí zpět. Velké rozhodnutí čeká zastupitele na únorovém zasedání. Kauza Dolina se táhne od roku 2007, kdy město odsouhlasilo, že developer zde postaví dvacet čtyři řadových domů o 230 bytech a 170 garážích. Město mu však přislíbilo pozemky, které doposud počítají jen s výstavbou rodinných domů. Proti tomu záměru se postavili místní lidé a svůj nesouhlas stvrdili čtrnácti sty podpisy. Vyhráli. Investor od projektu odstoupil.
Podle mluvčí jablonecké radnice Jany Fričové se nyní bude investor pokoušet z města získat peníze. „Celou záležitost mají v rukou právníci. Předpokládám, že žaloba bude, ale pro mne je Dolina již uzavřená záležitost,“ poznamenal Pavel Řežábek z Ekky Development.
Téměř všichni přítomní se také shodli, že developerovi se pochybení města hodilo. Poptávka po bytech byla před čtyřmi lety o dost vyšší než nyní. „I volných bytů stále přibývá,“ připustil Vobořil.

Lenka Brabencová

Genus - Minuty regionu

Středa 12. 1. 2011

Minuty regionu 12.1.2011

Naše Jablonecko - Jablonec chystá změnu územního plánu na Dolině

Úterý 11. 1. 2011

Pokud ji zastupitelé schválí, budou se na tomto území moci stavět i čtyřpatrové domy. Doposud jsou povolené jen dvoupatrové. Sídliště ale na Dolině nevyroste. Investor, který ho chtěl stavět, od záměru ustoupil. Jablonec mu však přislíbil, že změnu v územním plánu provede. Nyní se bojí mnohamilionové pokuty v případném soudním sporu, pokud tak neučiní.

„Zažaluju vás,” vykřikl na adresu zastupitelů Jablonečan Jan Schindler. To byla nejdramatičtější chvíle veřejného projednávání záměru změny územního plánu na jablonecké Dolině, které se uskutečnilo v zasedačce jablonecké radnice v pondělí 10. ledna.

Ale popořádku. Celý příběh začal v roce 2007, kdy se společnost Ekky development rozhodla postavit na Dolině 24 řadových domů s 230 byty. Začátkem roku 2008 projekt podpořilo jablonecké zastupitelstvo. „Pro bylo 28 zastupitelů z 30 přítomných. Po obměně v tom současném stále sedí 22 zastupitelů, kteří zapříčinili celou situaci,” uvedl Vlastislav Motl z Občanského sdružení Dolina. Proti záměru se zvedla vlna odporu místních obyvatel. Sepsali petici, pod kterou se podepsalo 1400 lidí. Slavili dílčí úspěch. Ekky development od stavby ustoupila.

Zároveň však pohrozili městu žalobou. Z tohoto důvodu chce Jablonec nyní provést požadovanou změnu územního plánu. „Předložím ji zastupitelstvu. Buď ji schválí, či nikoli,” vysvětlil místostarosta Petr Vobořil. V tuto chvíli není podle jeho vyjádření v této věci žádné soudní řízení. „Určité riziko podání žaloby ale existuje,” objasnil. A s ní i mnohamilionové pokuty.

Proti jsou však místní lidé. „Vadí mi překrucování faktů. Obyvatelé se jasně vyjádřili, že nechtějí změnu územního plánu. Předchozí zastupitelstvo přesto slíbilo developerům něco, na co neměli oprávnění,” řekl Schindler. Od počátku protestují proti umožnění případné stavby vícepatrových domů členové Občanského sdružení Dolina. „Ať už formou petice, či při jednáních s tehdejším starostou Petrem Tulpou a místostarostou Otakarem Kyptou,” konstatoval za sdružení Michal Haufer. „I v současné době nesouhlasíme s připravovanou změnou a trváme na zachování současného stavu,” zdůraznil. Jsou i proti konkurenčnímu projektu výstavby retenční nádrže. „Dlouhá léta se město o jednu z nejstarších částí Jablonce nestará,” dodal.

Po odstoupení Ekky development podle místostarosty Vobořila nikdo jiný zájem o výstavbu bytů na Dolině neprojevil. Důvodem je současná ekonomická krize. „Musíme si uvědomit, že se píše rok 2011 a ne 1911. V té době byl Jablonec jedním z nejbohatších měst v Evropě. Nyní se zhroutil sklářský průmysl. A když tu nebudou pracovní příležitosti, nepohrnou se k nám lidé, aby tu bydleli,” zmínil další účastník pondělní akce Mojmír Bleša.

Autor: Oldřich Szaban