Archiv pro kategorii ‘Zastupitelstvo’

Zastupitelstvo 24.3.2011

Čtvrtek 24. 3. 2011

ZM/63/2011

C. pozastavuje
na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce nad Nisou s tím, že potřeby funkce bydlení v lokalitě Dolina budou posouzeny komplexně v rámci nového Územního plánu Jablonec nad Nisou.

21) Vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce n.N. - ZM/63/2011

Předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil uvedl materiál, se kterým byl seznámen petiční výbor a byli seznámeni i předsedové jednotlivých klubů a upozornil na výstup z jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, kterým doporučuje ZM schválit variantu III. v návrhu usnesení.

Pan Motl upozornil, že celá záležitost kolem Doliny trvá již 3 roky. Po založení petičního výboru podepsalo petici na 1400 občanů = voličů. Založené občanské sdružení mělo nespočet jednání s představiteli města se stanovisky, která říkala, že obyvatelé Doliny změnu nechtějí. Kritizoval, že není do dneška možné získat zápis z výběrového řízení z počátku r. 2008, ani smlouvu mezi firmou Ekky Developer a městem, ze které hrozí městu pokuta. Materiály nelze obdržet, neboť se stále tvrdí, že jsou u právníka. Apeloval na zastupitele, aby rozhodli dle svého svědomí a upozornil, že 1400 podpisů je téměř 59% voličů z této lokality.

Pan Stejskal podpořil p. Motla, řekl, že dobře míněný záměr v r. 2008 nevyšel a tato chyba by se měla napravit. Apeloval na zastupitele, aby na Dolině podpořili původní regulativy před r. 2008 a zamítli změnu 38b.

Pan Vobořil upřesnil, že pozemek byl zveřejněn dle zákona a oba zájemci vystoupili před zastupitelstvem a záměr byl většinovým hlasováním schválen (č.224/2008). Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města, který projednává přípravu nového územního plánu, doporučil variantu III. a zároveň doporučil hlasování o každé variantě zvlášť.

Mgr. Tulpa doplnil, že v r. 2008 došlo k vyhlášení zájmových lokalit ve městě, ze kterých byly vybrány Dolina a Proseč a následně předloženy 2 projekty přímo zastupitelstvu, což nahrazuje výběrové řízení (zpracování pozemků). Návrhy, které z toho pak vzešly, vycházely ze studií – nebyly to projekty – návrhy na zpracování bloků (4-5 patrové objekty). K problematice smlouvy řekl, že smlouva mezi Ekky Development a městem tajná není, jde jen o tom, že k nahlédnutí do smlouvy musí dát souhlas i druhá strana. Problém je v tom, že toto sdružení vzniklo účelově a pokud existuje, musí dát souhlas. Existuje jedna jediná žaloba a to na platnost smlouvy. Nový územní plán počítá se zástavbou Doliny (rodinné domy). Sám podpoří variantu III., resp. C. - pozastavuje.

Mgr. Karásek řekl, že postup zveřejnění záměru byl standardní, ale celý problém je v tom, že pozemky byly zveřejněny v rozporu s tehdy platným územním plánem. Pozemky byly zveřejněny v jiné kategorii, než jaká byla uvedena v územním plánu. To je realita města a problém se musí řešit společně.

Ing. Beitl řekl, že nový územní plán překryje minulá usnesení. Jeho vznik je otázkou cca 2 let, ve kterých nikdo žádnou stavbu nezahájí. Nový územní plán bude schválen Výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města.

Předseda návrhové komise Mgr. Svoboda dal hlasovat po variantách:

Varianta I. - vydává 0-20-5-5

Varianta II. - zamítá 3-06-13-3

Varianta III. - pozastavuje 23-0-2-0

Návrh usnesení byl schválen

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

p o z a s t a v u j e

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce nad Nisous tím, že potřeby funkce bydlení v lokalitě Dolina budou posouzeny komplexně v rámci nového Územního plánu Jablonec nad Nisou.

15) Převody pozemků - ZM/58/2011

“Info P

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Ing. Beitl oznámil, že do diskuse k tomuto bodu je přihlášen Mgr. Krčmář.

Ing. Vele doplnil bod B., ve kterém se předkládá seznam o smlouvách budoucích kupních a jejich vývoj, což bylo slíbeno na minulém ZM. K tomuto obdržel dotaz OV Proseč – proč u některých smluv nejsou sjednány pronájmy (např. fa Euroczech). Smlouva s Euroczech vznikla na základě usnesení ZM a tam nikde nebylo řečeno, že by měla být uzavřena nějaká nájemní smlouva.

Mgr. Krčmář poděkoval za pokus o odpověď, do budoucna by se měl dodržovat stejný metr pro všechny investory – kauce nebo nájem. Dále měl připomínky ke zpracování tabulky – nelze z ní mít ucelenou představu – použití různých hodnot. Ke smlouvám budoucím řekl, že je třeba schvalovat smlouvy budoucí jen tam, kde to není v rozporu s územním plánem.

Ing. Pešek doplnil, že apel k tabulce jde proti profesionálům, kteří tento materiál připravují. Je třeba, aby materiály prošly určitým sítem, čím jsou smlouvy zatíženy, aby to bylo pro zastupitele srozumitelné.

Mgr. Tulpa řekl, že tato diskuse je na širší projednávání. Vysvětlil, že pokud byla provedena studie na rozvoj širších zájmových lokalit, jednotliví zájemci chtějí mít jistotu, pokud vyhrají, že budou stavět na daném pozemku – proto se uzavírají smlouvy o smlouvách budoucích. Některé developerské firmy mají návrhy v rozporu s územním plánem a jsou si vědomi dalšího projednávání na různých stupních, vč. veřejného projednávání. Pokud tam není návrh schválen, musí to firma respektovat a změnit návrh. Bohužel se toho zneužívá a firmy se odvolávají na nedodržení smluv ze strany města.

Mgr. Karásek oponoval předřečníkovi s tím, že celá záležitost (Dolina i Proseč) z principu byla zveřejněna špatně. Výstavba na Proseči se vyřešila sama přirozeným způsobem, ale výstavba na Dolině nikoli. Je to chyba ve vypsání výběrového řízení, za to investoři nemohou.

Ing. Smrčková doplnila, že výběrové řízení nějak proběhlo, ale na rozdíl od Doliny, firma, která se etablovala na Proseči, byla daleko komunikativnější a na základě veřejného projednávání ustoupila od původního záměru (vysoká podlažnost).

Paní Caklová potvrdila, že připomínky ve veřejném projednávání lokality na Proseči byly respektovány.

Zastupitelstvo 17.2.2011

Čtvrtek 17. 2. 2011

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů - ZM/24/2011

JUDr. Weberová se tázala na schůzku ohledně lokality Dolina.

Pan Vobořil řekl, že datum závěrečného projednávání změny územního plánu (dále jen ÚP) oznámí na příštím zastupitelstvu. Před tím budou pozváni předsedové jednotlivých klubů a zástupce petičních výboru ke schůzce.

Zastupitelstvo 27.1.2011

Čtvrtek 27. 1. 2011

6) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ke zprávě starosty města:

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s p. Motlem ohledně výstavby Dolina, jednání s p. Gojdičem – Tajvan a jednání s Mgr. Musilem ohledně nesvéprávnosti některých občanů.

Pan Vobořil informoval o veřejném projednání akce Dolina. Bude žádat o nový termín k tomuto projednávání s předsedy klubů a zastupiteli. Další postup bude předložen ZM.

Zastupitelstvo 30.9.2010

Čtvrtek 30. 9. 2010

36) Revitalizace navážkové oblasti a obnova znehodnocené lokality -
výstavba ekologického centra a přírodně-naučného parku - ZM/918/2010

Paní Bukvicová se tázala na budoucí výstavbu sídliště Dolina, zda není výstavba tohoto centra spíše jako zátěž lokality.

Pan Vobořil řekl, že si myslí, že park pro děti bude ku prospěchu .

Pan Vostřák řekl, že celá lokalita Doliny až k autobusovému
nádraží je zanedbaná a přírodně volná. Naopak si myslí, že výstavba
ekolog. centra bude úspěšné pokračování celého úseku a výstavbě na
Dolině to nemůže překážet.

46) Nové interpelace

Mgr. Tulpa se tázal p. Bukvicové, zda chce svůj dotaz přečíst –
k bodu 36) – zda budou zapracovány připomínky z dnešního jednání
k lokalitě Dolina.

Zastupitelstvo 22.4.2010

Čtvrtek 22. 4. 2010

Pan Vostřák se tázal na komunikace na Dolině.
Ing. Kypta řekl, že se připravuje projektová dokumentace k průjezdnosti této oblasti. Od ul. Lesní přes Lilivou kolem trafostanice na hlavní ul. Na Hutích.

Zastupitelstvo 23.4.2009

Čtvrtek 23. 4. 2009

16. Odstoupení od smlouvy

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta vysvětlil, že vítězná firma SEN PROPERTY s.r.o. jednostranně odstoupila od smlouvy, město jejich odstoupení akceptuje, pokračuje se v procesu schvalování územního plánu.

Ing. Pešek se tázal, jaký je právní vztah EKKY Development a SEN PROPERTY s.r.o. Předpokládá, že v případě soudního sporu si město najme právní kancelář. Bude město vypisovat opakované VŘ za stejných podmínek?

Ing. Kypta řekl, že je třeba vyhodnotit celou záležitost, pokud bude soudní proces - najme se specializovaná právní kancelář, všechny developerské firmy mění stavby objektů na menší byty. VŘ se zatím vypisovat nebude.

Pan Bartoněk upozornil, že je třeba být připraveni na to, že developeři podají žalobu na město.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že je třeba si připravit podklady a potřebnou dokumentaci. V případě angažování právní firmy bude město nuceno zaplatit vysoké náklady (6,5 mil.Kč) na poplatky, zatím žádná žaloba podána nebyla.

Mgr. Tulpa souhlasil s připraveností na případný právní spor, ale je třeba jednat o Dolině, zda výstavbu spustit jako městskou část nebo developerskou.

Ing. Kypta hovořil o přípravě stavby ČEZu na nové trafostanici JIH. ČEZ bude zatím omezeně vydávat povolení k připojení. V r. 2010 nová trafostanice, návaznost na Dolinu a Huť, dále Liliová atd. dál do města.

Nebyla další diskuse a pan Šourek přečetl navržené usnesení bez doplnění.

29-0-0-0

Usnesení ZM č. 563/2009

Odstoupení od smlouvy - Dolina

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o odstoupení od smlouvy a

bere na vědomí

odstoupení společnosti SEN PROPERTY s.r.o. od smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 188-2008-FaM/OMP k pozemkům p.č. 1905/2 a p.č 1999/25 (oba k.ú. Jablonec nad Nisou) v lokalitě Dolina

Zastupitelstvo 18.12.2008

Čtvrtek 18. 12. 2008

4a) Zpráva starosty města

Pan Vostřák řekl, že objekt byl majetkem Bytového podniku, proč to město kupovalo, když to bylo součástí městského majetku. Dále se tázal na další pokračování stavebních prací v Dolině.

Mgr. Tulpa k dalšímu postupu výstavby v Dolině řekl, že se provádí právní rozbor, jak je napadnutelná uzavřená smlouva s developerskou firmou. Jsou výhrady k termínům.

Zastupitelstvo 20.11.2008

Čtvrtek 20. 11. 2008

14. FK Baumit Jablonec, a.s. – akcionářská dohoda

Ing. Beitl řekl, že k problému Tajvanu bude hovořit v interpelaci. Tázal se na jednání petičního výboru Dolina a jednání ohledně protipovodňové štoly s p. Jarouškem.

Ing. Kypta řekl, že petičnímu výboru Dolina bylo vysvětleno, že je třeba postupovat v souladu se smlouvou a v souladu se zákonem. Pokud se schválí zadání ke změně, začne probíhat proces zpracování změny, vč. připomínek petičního výboru, zúčastněných a dotčených.

16. Schválení zadání 38. změny územního plánu

11,30 hod.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel upřesnil, že jde o schválení zadání, což je 2. krok procesu schvalování změn ÚP. Přivítal zástupce fy EKKY DEVELOPMENT. Řekl, že se braly v úvahu připomínky obyvatel území a postupuje se v souladu se smlouvou.

Mgr. Tulpa upozornil na doplnění od Petičního výboru DOLINA. Bude požadovat doplnění usnesení, že ZM dopis bere na vědomí.

Ing. Beitl zrekapituloval předešlé kroky celého procesu. Kritizoval vybraný projekt, který umístil do území přílišný počet bytů.

Ing. Kypta řekl, že výběr tohoto projektu byl pro město výhodnější. Firma nechtěla po městu přípravu infrastruktury a byla schopna si ji zrealizovat. Bylo jednáno s oběma stranami, připomínky byly vysvětleny a proto dnešní materiál.

Ing. Beitl se tázal, odkud vznikla poptávka po bytech v lokalitě Dolina.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že v říjnu 2007 byly ZM schváleny zájmové lokality a bylo schváleno, že budou využity k bytové zástavbě pro městské byty (nikoli živelná zástavba). Zájemci, kteří projevili zájem o tyto lokality, byli přizváni k výběrovému řízení. Upozornil, že Petiční výbor není proti výstavě, jen žádají dodržet ÚP.

Ing. Beitl oponoval, že ani 2. projekt Ing. Prádeho nebyl živelný.

Mgr. Tulpa řekl, že 2. projekt nenabízel řešení a hlavně financování infrastruktury. Ale souhlasí, že projekt byl výborný.

Ing. Kypta doplnil, že hlavním důvodem při rozhodování bylo vybudování infrastury, na kterou by město z rozpočtu nemělo.

Pan Vostřák komentoval udávanou podlažnost objektů (3,5 a 4,5), což je hlavním problémem pro stávající obyvatelstvo. Dále kritizoval přístupové silnice do lokality.

Ing. Kypta řekl, že developerskému projektu se musí investice finančně vyplatit, proto zvýšená podlažnost, musí si vydělat na infrastrukturu. Na rodinných domcích by si nevydělal. Proto byl zvolen tento projekt s potřebnými změnami územního plánu.

Mgr. Tulpa vyzval zástupce firmy EKKY Development, zda chtějí reagovat.

Pan Řeřábek, jednatel firmy, řekl, že firma dostala nějaké zadávací podmínky od města, které byly v projektu splněny. Upozornil, že se dostali do fáze rukojmí mezi městem a občany Doliny, kteří jsou proti výstavbě.

RNDr. Čeřovský požádal přerušit diskusi na setkání klubu.

Mgr. Tulpa přerušil jednání ZM na 5 min. pro setkání klubu ODS.

Po přestávce Mgr. Tulpa navrhl zachovat usnesení v původním znění s doplňky, které přečte předseda návrhové komise.

Ing. Pešek přečetl usnesení jak bylo navrženo a doplněno o bod B) bere na vědomí požadavky z dopisu Občanského sdružení Dolina Jablonec n.N. a Petičního výboru Dolina Jablonec nad Nisou 24-0-1-0

Mgr. Tulpa vyhlásil polední přestávku do 13,00 hod.

Usnesení ZM č. 437/2008

Schválení zadání 38.  změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou – podbod č. 2 - Dolina

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) podbod č. 2 zadání 38. změny  platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

B) bere na vědomí

požadavky z dopisu Občanského sdružení Dolina Jablonec nad Nisou a Petičního výboru Dolina Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo 25.9.2008

Čtvrtek 25. 9. 2008

Starosta oznámil stažení bodu č. 6) – překladatel vysvětlil důvod - nebyla uhrazena kauce. Dále byla stažena část materiálu č.25) – předkladatel vysvětlil, že po společném jednání s občany na Dolině, je třeba zapracovat některé jejich připomínky.

25. Schválení zadání XXXVIII. změny

stažen podbod 2

část DOLINA

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Ing. Kypta vysvětlil, proč je stažen podbod 2, část DOLINA, bude další projednávání a vezmou se v úvahu připomínky občanů.

Ing. Pešek doporučil projednávat odděleně tyto složitější materiály, aby nedocházelo k záměnám a dohadům. Žádal jasnou definici podlažnosti objektu, aby se jednou pro vždy vyjasnila diskuze, kolik má objekt opravdu pater.

Mgr. Krčmář se tázal na výšku nadzemního podlaží v objektech U Tenisu, který se neshoduje s tím, co prezentoval investor (3,5 nadzemního podlaží).

Mgr. Žur se tázal na závěry ze setkání s veřejností dne 18.9.2008. Petice, která byla proti této změně ÚP podepsána, je hlavně z obavy výstavby domů různých výšek, poukázal také na hustotu osídlení území, apeloval na související dopravu a zásobování. Je obava obyvatel, že nebude zachován krajinný ráz. Upozornil, že bude hlasovat proti této změně.

Mgr. Tulpa odpověděl, že na veřejném projednávání občané neprotestovali, jen se obávali výše objektů (3,5 nebo 4,5 podlaží) a hluk při výstavbě vč. prašnosti. Investor dokončí projekt ke schválení a k projednávání bude přizván osadní výbor.

Ing. Kypta jen dodal, že podlažnost též záleží na svažitosti terénu, proto různé výšky.

Paní Caklová řekla, že se zúčastnila veřejného jednání U Tenisu. Obyvatelé se obávají nadměrného provozu, apeluje na řešení dopravy a odlehčení provozu (zplodiny z automobilů). Upozornila na nutnost vybudování nějakého hřiště pro děti v horní části ul. Široké ve spolupráci investor + město.

Mgr. Tulpa doplnil, že se setkali 2 názory na úpravu průjezdnosti dopravy – jeden zastával rozšíření silnice a druhý nerozšiřovat. Bude těžké vyhovět oběma. Dále řekl, že investor předloží finální projekt k diskuzi.

Paní Caklová řekla, že na jednání s investorem bylo též hovořeno o překladišti, které pokud nebude přemístěno, nebude se ve spodní části území stavět.

Mgr. Tulpa potvrdil a dodal, že není zatím místo pro přemístění překladiště, celá výstavba bude mít několik etap.

MUDr. Jörgová navrhla, aby ZM odhlasovalo výšku objektů do 3,5 pater, když to investor slíbil.

Mgr. Tulpa řekl, že to takto nebylo řečeno a pokládal by to za diktát.

Ing. Kypta upozornil přítomné zastupitele, že se schvaluje zadání změny, minule se schválil podnět. Ve 3.části se bude schvalovat konečné řešení, které se může neschválit. Stále se o projektu jedná.

Mgr. Krčmář podpořil starostu, že 3,5 patra tam nezazněly, ale investor rozeslal po sále 2 varianty staveb v této výšce.

37. Diskuse

Mgr. Tulpa vyzval předsedkyni návrhové komise, aby začala připravovat usnesení.

Dále přednesl svůj diskusní příspěvek – dnešní dopis od p. Motla k lokalitě Dolina, veřejné projednání s občany. Odmítá stanovisko p. Motla, že s ním město nekomunikuje a že má arogantní jednání. Na příštím ZM bude informovat o tomto dopise a jeho řešení.

Pan Vostřák se tázal na montážní obrubníky před Hotelem Bašta na Horním náměstí – kdo to vymyslel a kdo to zaplatil. Dále přečetl dopis p. Motla, který dostali všichni zastupitelé.

Ing. Kypta doplnil, že všichni zastupitelé dostali mailem odpověď pro p. Motla.

Zastupitelstvo 19.6.2008

Čtvrtek 19. 6. 2008

22. Problematika daně z nemovitosti

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Paukrtová řekla, že jde o závažný materiál, daň je čistým výnosem města, které může ovlivnit pomocí koeficientu její výši. Přiklání se k variantě 2 a předkládá pozměňovací návrh, aby se zvýhodnili obyvatelé Proseče o 3 kategorie, tj. na koeficient 1,4. Byl by to vstřícný krok obyvatelům, kteří se bouří proti bytové výstavbě. Na obyvatele Doliny, kteří budou také zasaženi výstavbou, se toto zvýhodnění nevztahuje, protože Dolina není katastrální území. Během léta by se mělo zastupitelstvo zamyslet, jak zvýhodnit obyvatele Doliny.

30. Rozvojové lokality „Dolina“ a „U Tenisu“

čas. 14,00 h

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Dále vyzval další developerskou firmu EKKY developmnet k prezentaci oblasti DOLINA – p. Řeřábek, ved. projektu.

Pan Vostřák upozornil, že je v sále méně zastupitelů než nadpoloviční většina.

JUDr. Nesvadba potvrdil, že i na projednávání důvodové zprávy musí být nadpoloviční většina členů ZM.

Mgr. Tulpa požádal členy ZM, aby se usadili do svých lavic, aby se mohlo pokračovat v jednání.

Pan Řeřábek v krátkosti okomentoval projekt Nová Dolina. Zatím to je ve fázi studie, s kterou se pracuje a vyzval pana arch. Cajse o komentář k prezentaci.

Arch.Cajs řekl, že se zapracovávají připomínky obyvatel a respektují se požadavky města a občanů. Napojení na stávající komunikace se změnilo na pěší komunikace a mobilní napojení by mělo být s okružním napojením z Liliové ul.a kolem areálu BAKu (momentálně se řeší). Změna návrhu je také v úpravě vodního toku kolem Doliny ve spolupráci s vodohospodáři. Jsou plánovány vila domy typ A (cca 80 m², 3,5 nadzemní podlaží) s luxusním bydlením a menší domy typ B a C (cca 50 m2, 4,5 nadzemní podlaží). Parkování je vždy pod domem. Je navržena pěší zóna kolem potoka – meliorační otázka. Byl zpracován biologický průzkum potoka. Je rozpracován návrh revitalizace potoka.

Pan Řeřábek doplnil, že jde o 200 bytů a 24 řadových domů. Je připraven návrh dopravy MHD kolem BAKu do města. Vyzval přítomné k dotazům.

Pan Vostřák upřesnil, že jde o „Vydří potok“ a tázal se, co říkají architekti na betonárku, která je přímo nad sídlištěm.

Pan Řeřábek odpověděl, že musí pracovat s lokalitou, která taková je. Předpokládají to vyřešit izolační zelení.

Ing. Pešek komentoval s povděkem zakomponovanou okružní komunikaci, která se promítla do prezentovaného širšího záměru. Dále řekl, že tam chybí uvažovaná trafostanice a případné objekty, se kterými se v budoucnu počítá. Také se tázal na způsob vytápění (výtopna JTR), zda se počítá s napojením na CZT.

Pan Řeřábek odpověděl, že se řeší území, které bylo ve výběrovém řízení, ale zúčastňují se i jednání o komunikacích kolem celé lokality a tuto problematiku s projektanty se řeší. K trafostanici, řekl, že o ní vědí, ale zatím to není zakomponováno do návrhu. Jde o širší souvislosti, které se vyvíjejí. K vytápění řekl, že podmínka ekologického vytápění bude splněna, u domů typu A bude plynové vytápění, u typu C dle kapacity výkonu s možností alternativního zdroje a u typu B by bylo napojení na CZT. Vzhledem k probíhající diskuzi kolem CZT, bude ale složité najít společnou řeč, aby JTR dala rozumné podmínky na vytápění. Nicméně se jedná o rekonstrukci nejbližší stanice, umístila by se tam podgenerační jednotka, která by mohla být k dispozici.

Mgr. Karásek měl dvě technické připomínky. Upozornil na zvýšenou kubaturu vody v potoce, vzhledem ke zvýšenému počtu střech a nesrovnalost v uvedené výši podlaží (objekty se 4,5 podlažími mají vlastně 5,5 podlaží).

Arch. Cajs odpověděl, že kapacita potoka se počítá na stoletou vodu (+ 1,45 m nad dnešní hladinou) a myslí si, že nebude problém v nárůstu dešťových vod. K nadzemním podlažím řekl, že jsou dány zákonem a je na to definice. Je otázkou diskuze případný vjezd v nerovném terénu.

Pan Bartoněk upozornil, že je nutné zachování navržené odbočky k BAKu, vzhledem k zimnímu období (velmi složitý výjezd).

Ing. Řeřábek řekl, že po jednáních s městem se zpracovává studie k dopravě a ke komunikacím. Dojde k opravě stávajících ulic a okolních komunikací zastavěného území.

Ing. Dlouhý se tázal na řešení parkování v lokalitě.

Arch. Cajs řekl, že v části C je 98 bytů (garážové stání pod domy), v části B 80% parkování pod domem a každý rodinný domek má 2 parkovací místa.

Nebyla další diskuze a starosta města poděkoval firmě EKKY developmnet.

Usnesení ZM č. 354/2008

Rozvojové lokality „Dolina“ a „U Tenisu“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se průběhu pořizování XXXVIII. platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

bere jej na vědomí

Název usnesení 16. ZM - 19.6.2008 Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo
Usnesení ZM č. 354/2008
Rozvojové lokality “Dolina a “U Tenisu” 22 0 0 0