Archiv pro Listopad 2007

Týden - Jablonec chce přilákat investory

Pátek 9. 11. 2007

Jablonečtí zastupitelé vybrali tři lokality, do kterých chtějí přilákat investory. Stavět se má v Horní Proseči, na Dolině a také ve středu města. Výstavba ale nezačne dříve než v roce 2009, protože nejméně rok bude trvat změna územního plánu, řekl místostarosta Otakar Kypta.

Horní Proseč a Dolina bude patřit bytové výstavbě. Oproti původnímu územnímu plánu tak nebudou jen rodinné domy, ale také až pětipodlažní viladomy. “Ve městě byty chybí, je tu velká kupní síla a žádná nabídka,” podotkl Kypta s tím, že rozhodnutí města uvítali makléři a realitní kanceláře.

Na Dolině vyčlenilo město pro nové bydlení zhruba tři hektary, na Proseči pak přes 4,2 hektaru. V lokalitě by měla vzniknout i rekreační sportoviště. Podmínkou výstavby je také odkanalizování lokality a napojení na centrální zdroj vody. Město si chce ponechat nad výstavbou kontrolu až do jejího konce.

Dostavět a revitalizovat chce radnice i střed města, a to proluku mezi ulicemi Generála Mrázka, Komenského a Mírovým náměstím o celkové rozloze 2,2 hektaru. V současné době tam stojí bytové domy z přelomu 19. a 20. století, pár novějších objektů a parkoviště. Parkovací plochy a zeleň by tam měly zůstat. “Řešení musí respektovat městskou památkovou zónu a okolní dominanty - budovu pošty a městského divadla,” doplnila mluvčí Jana Fričová.

Město dá investorům na přípravu architektonických návrhů asi dva měsíce. Na přelomu ledna a února příštího roku je vyhodnotí. Již nyní radnice ví o několika vážných zájemcích o pozemky.

Zastupitelstvo 8.11.2007

Čtvrtek 8. 11. 2007

10. Schválení podnětu ke změně č. XXXVIII. územního plánu města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál: v 1. podbodě se jedná o možnost výstavby rodinných domů v lokalitě Proseč nad Nisou, ve 2. podbodě jde o lokalitu „Dolina“.

Ing. Schäfer navrhl hlasovat o jednotlivých podbodech zvlášť, vzhledem k atraktivnosti lokality Proseč n.N.

Paní Caklová podpořila návrh Ing. Schäfera a upozornila na překladiště SKS v lokalitě Proseč n.N., aby byl urychlen jeho přesun.

Ing. Kypta řekl, že je maximální zájem vedení MěÚ o urychlený přesun překladiště, ale záleží to na rozhodnutí zastupitelstva obce Rádlo. Dále vysvětlil možnosti lokalit B2 a B3 a jejich varianty zástavby.

Ing. Pešek hovořil o zpřístupnění projednávaných lokalit a upozornil na zimní podmínky průjezdu v ul. A. Staška a ul. Horská. Je třeba z hlediska ÚP tyto možnosti prozkoumat a zařadit je do změn územního plánu.

Pan Vostřák řekl, že v „Dolině“ se nikdy nepočítalo s nějakou zástavbou. V minulosti se tam zřídila betonárka, ze které se práší. Nesouhlasí s výstavbou viladomů v této lokalitě (viz výšková výstavba v Pasekách).

Mgr. Paukrtová řekla, že 4,5 nadzemního podlaží domu není věžák. Souhlasila s Ing. Peškem, že se musí zřídit přístupová komunikace a řešit dopravní obslužnost lokality.

Mgr. Karásek řekl, že již v 80. letech byly záměry se zástavbou na Proseči i v Dolině. Řekl, že by se měla povolit výstavba jen rodinných domů (B3) nebo viladomů do 4. patra vzhledem k rázu krajiny. Řešení komunikace je samozřejmostí, upozornil na napojení na jižní obchvat, který se by se měl napojit na Dolinu.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že výška patra 4,5 bylo zadáno z důvodů terénu (suterén pro garáže). Bude předložen urbanisticko-architektonický návrh, se kterým se bude pracovat.

Pan Pelta upozornil na skládku Proseč, která ničí hodnotu území a je třeba její přemístění co nejrychleji vyřešit.

Mgr. Tulpa řekl, že již probíhají intenzivní jednání se starostou obce Rádlo. Informoval též o výměně 2 jednatelů v SKS a upozornil, že v lokalitě Proseč je umístěno překladiště, nikoli skládka. Souhlasil s rychlým vyřešením jeho přemístění.

Paní Caklová také apelovala na urychlené vyklizení překladiště.

Ing. Kypta řekl, že SKS má eminentní zájem řešit překladiště. Chce investovat do nového překladiště pomocí peněz EU. Spoléhá na nové jednání se zastupiteli obce Rádlo.

Pan Bartoněk upozornil na příjezdovou zónu do nové lokality Proseč a parkování ve stávající nové zástavbě.

Ing. Kypta řekl, že celá Proseč je dopravně složitá a bude třeba ji řešit oběma směry (Lbc i Jbc).

RNDr. Čeřovský se tázal, proč nemají zastupitelé k dispozici vizuální návrh domů (4,5 nadzemního podlaží) v obou lokalitách (Proseč a Dolina).

Ing. Jakoubek řekl, že v dalším bodě jsou textově vsunuty regulativa pro tato území (spolupráce s Ing. Lejčarem).

Usnesení ZM č. 166/2007

Schválení podnětu na pořízení XXXVIII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

A) schvaluje

podnět k pořízení XXXVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

B) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města

prověřit soulad územního plánu s budoucí možnou komunikací v lokalitě „Dolina“ z ulice Na Hutích

Usnesení ZM č. 167/2007

Zveřejnění lokalit dle regulativ zástavby – Vymezení zájmových lokalit města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

zveřejnění lokalit s regulativy zástavby, dle důvodové zprávy, za účelem investiční výstavby a

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

zajistit zveřejnění předmětných pozemků dle důvodové zprávy.

Název usnesení  9. ZM - 8.11.2007 Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo
Usnesení ZM č. 166/2007
Schvál.podn.na poříz.XXXVIII.změny PÚP
doplněk ing.Peška - lokalita Dolina 25 0 1 1
podbod č.1 - U Tenisu 26 0 1 0
podbod č.2 - ul.Ant.Staška 20 1 6 0
Usnesení ZM č. 167/2007
Zveřejnění lokalit dle regulat.zástavby
protinávrh ing. Schäfera-ponechat v kat.B2 10 5 10 2
podbod 1.- lokal. Gen.Mrázka 27 0 0 0
podbod 2.- lokal. Dolina 20 1 6 0
podbod 3.- lokal. U Tenisu 24 0 2 1
B) ukládá 25 0 1 1