Archiv pro Leden 2008

Vítězný návrh od EKKY DEVELOPMENT

Čtvrtek 31. 1. 2008

Dokončení stavby: 2010

 • Jablonec nad Nisou, lokalita Dolina
 • Projektant : Ing. arch. David Cais
 • 230 bytů, 23 řadových domů a 170 garážových stání
 • Finanční rozsah 500 mil. KčPodstatou projektu je výstavba a prodej bytů a řadových rodinných domů do osobního vlastnictví v moderní obytné čtvrti. Projekt bude členěn do několika etap. Celkově plánujeme vybudovat zhruba 230 bytů, 23 řadových domů a 170 garážových stání. Celkové investiční náklady předpokládáme, že budou vyšší než 500 mil. Kč. Prodejní ceny plánujeme kolem 30.000 Kč/m2 bez DPH. Celý projekt by měl být dokončen dle harmonogramu nejpozději do podzimu 2010.Celková výměra pozemků je cca 30.000 m2. Záměrem je citlivým způsobem navázat na stávající městskou strukturu a navrhnout moderní nadstandardní obytnou čtvrť, která nebude pouze okrajovou městskou ubytovnou, ale reprezentativním živým místem pro život.Pozemky se nachází v mírném západním svahu v přímém kontaktu se stávající zástavbou, v těsné blízkosti lesa a otevřené krajiny. EKKY DEVELOPMENT s.r.o. zde připravuje velice kvalitní bydlení s dobrou dopravní dostupností a úzkým kontaktem s přírodou.Jednotlivé zóny:

  Celý pozemek dělíme na tři základní zóny, které jednak reprezentují určitý stavební typ, jednak mohou sloužit jako formální etapizace výstavby, a jednak mohou, díky rozdílným velikostem obytných jednotek, poskytnout nabídku pro širší skupinu obyvatel.

  Zónu A navrhujeme, jako geometrické uzavření bloku rodinných domů na severovýchodě pozemku. Tato část je podle nás jednak vhodná z hlediska výškových poměrů a dále uzavírá i půdorysně stávající domy do určité klidnější oblasti. Celkem v zóně A navrhujeme 23 řadových rodinných domů soustředěných okolo slepé obytné ulice, která bude tvořit určitý polosoukromý prostor.

  Zónu B navrhujeme v jihovýchodním rohu pozemku jako určitou kompoziční dominantu svahu, která je situována na vrcholu svahu s výborným výhledem do údolí a zároveň v blízkosti panelové výstavby a průmyslového areálu. Tvoří ji tři pětipodlažní bodové obytné domy, ve kterých předpokládáme především bytové jednotky o menších výměrách 40-60 m2.

  Zónu C navrhujeme podél celé západní hranice pozemku, která je definována stávajícím potokem. Tato část je podle našeho názoru velice vhodná pro nadstandartní bydlení ve větších bytech 70–90 m2 a pro tuto zástavbu navrhujeme domy o 3 NP s několika střešními nástavbami a podzemním parkingem. Zároveň zde navrhujeme i revitalizaci vodoteče s pěší trasou podél nábřeží, parkovou architekturou a odpočinkovými místy.

  V zóně A navrhujeme dvoupodlažní rodinné řadové domy, které díky vlastním zahradám vytvoří kompaktní strukturu průchozí jen v návaznosti na stávající vstupy do území. Zóna B se nachází v nejvyšší výškové pozici a zároveň ji navrhujeme i výškově dominantní. Tvoří ji tři bodové domy o 5ti NP, které díky natočení vůči stávající zástavbě umožňují průhledy do údolí a tím větší odlehčení zástavby. Bytové domy v zóně C jsou navrženy jako menší hmoty 3-4 NP složené z typových objektů, které vzájemným natáčením a výraznou grafikou vytvoří zajímavé průhledy a jemnější měřítko.

  Typy domů:

  Řadový rodinný dům předpokládáme s užitnou plochou cca 130 m2 a pozemkem cca 300 m2.

  Bodový bytový dům s 5 NP předpokládáme chodbového typu s menšími bytovými jednotkami okolo 50 m2. Objekty mají navrženo parkování částečně v 1.PP a částečně u vjezdové komunikace.

  Bytový dům se 3 NP předpokládáme s centrálním schodištěm a s většími bytovými jednotkami okolo 80 m2. Objekty mají navrženo parkování pro všechny byty v 1.PP.

  Ortofotomapa:

  Funkční schéma:

  Architektonicko urbanistická studie: Vizualizace:

 • Šetrnější varianta spol. PLP Invest - Pavel Prade

  Čtvrtek 31. 1. 2008

  Zastupitelstvo 31.1.2008

  Čtvrtek 31. 1. 2008

  18. Vyhodnocení záměru lokalit bytové výstavby města Jablonec nad Nisou

  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města 11,30 na stůl

  Mgr. Tulpa vysvětlil, proč je tento materiál předložen až na stůl. Důvody rychlého předložení jsou vysvětleny v bodě 2. na str. 4 důvodové zprávy (zahájení stavby v létě 2008 a předložení průběžné informace investorů na červnovém ZM). Dále oznámil, že o vystoupení k tomuto bodu požádal občan Jablonce nad Nisou pan Pavel Prade.

  RNDr. Čeřovský žádal informaci o harmonogramu postupu prací a chtěl objasnit, proč tak zásadní projekt by se měl schválit dnes. Nevidí důvod, proč by se materiál nemohl prodiskutovat a schválit např. za měsíc.

  Mgr. Tulpa ještě doplnil, že přímé dotazy na projekty v lokalitě „Dolina“ a „U Tenisu“ je možné přímo směřovat na přítomné zástupce investorských firem. Připomínku RNDr. Čeřovského bere na vědomí.

  Mgr. Paukrtová, jako členka výběrové komise, vysvětlila předložení materiálu. Řekla, že městu chybí asi 1.000 bytů, proto bylo jasné vymezení zájmových lokalit. Firma EUROCZECH s.r.o., jak uvedeno v důvodové zprávě, nabízí v lokalitě „U Tenisu“ v Proseči nad Nisou i mateřskou školku, dům pro seniory a vybudování infrastrukry.

  Pro lokalitu „Dolina“ byla vybrána firma SEN PROPERTY, s.r.o. (developer EKKY DEVELOPMENT, s.r.o.). Firma má již dlouholeté zkušenosti a je jistota, že bude dodržena smlouva a 230 bytů vč. 170 garáží by mělo být zkolaudováno na podzim 2010. Projektová příprava je složitou záležitostí a bude zahájena až budou mít investoři tyto lokality k dispozici. Domnívá se, že ZM nic nebrání tuto variantu schválit a doporučuje ji.

  Mgr. Karásek řekl, že kdyby něco podobného předložilo minulé vedení „na stůl“, byli by všichni rozcupováni. Chápe ale časové rozvržení a termíny a sám nemá se schválením materiálu problém.

  Pan Vostřák krátce komentoval počet uchazečů (2 zájemci o lokalitu „U Tenisu“ a 3 zájemci o lokalitu „Dolina“). V podstatě nebylo z čeho vybírat.

  Ing. Kypta podpořil vysvětlení Mgr. Paukrtové a apeloval na schválení materiálu, neboť startovacím momentem pro investorské firmy je uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a pak může teprve jednat s financiéry. ZM bude o všech krocích průběžně informováno a budou předkládány další materiály k diskuzi.

  Ing. Beitl nesouhlasil s předložením tak závažného materiálu na stůl. Výběrová komise zasedala 25. 1. 2008. Byl týden na informování předsedů klubů.

  Mgr. Tulpa upozornil, že ZM schválilo vymezení zájmových lokalit 11. 10. 2007 a od té doby běžely všechny potřebné procedury. Materiál podpoří.

  Ing. Pešek žádal o vysvětlení po právní stránce, jaký bude dopad pro město, když na příštím jednání ZM nebude ZM s některým postupem investora souhlasit a od smlouvy odstoupí a jaký to může mít dopad na dalšího zájemce při vypsání nového výběrového řízení na stejné území.

  Bc. Frič vysvětlil ve stručnosti rozdíly mezi dvěma možnými způsoby uzavření kupních smluv, které využívá město. Smlouva kupní s rozhodující podmínkou a Smlouva o smlouvě budoucí kupní, která dává městu možnost při nesplnění podmínek investorem od smlouvy odstoupit. (V průběhu stavby jsme stále majiteli a účastníky stavebního řízení.)

  Mgr. Karásek doplnil Bc. Friče, že jednání musí být v souladu s územním rozhodnutím. Projektová dokumentace nemůže být v rozporu se záměrem. Termíny investorů je třeba zvážit.

  Paní Caklová se tázala, proč je termín na seznámením se s finálním projektem až v červnu.

  Ing. Kypta vysvětlil, že nyní je předkládána studie a záměr, v červenci již musí být schválení záměru a hotový projekt. Do té doby bude prostor k diskuzi. Pokud by se dnes tato studie neschválila, došlo by k posunu termínu.

  MUDr. Jörg řekl, že dnes jde o zastavovací studie, jeví se šance zahájit zcela nový typ výstavby s novou technologií. Byla maximální vstřícnost investorů, aby se mohlo město vyjádřit k definitivní vizi výstavby. Ve fázi vlastní projekce budou další jednání, která obohatí bydlení v Jablonci.

  Mgr. Paukrtová hovořila o výběrovém řízení na projekt výstavby v lokalitě „U Tenisu“ v Proseči nad Nisou. Nabídka firmy EUROCZECH s.r.o. byla zajímavější. Projekt pro lokalitu „Dolina“ maloval Atelier 4 pro družstvo PLP INVEST. Nabídka firmy SEN PROPERTY, s.r.o. (developer EKKY DEVELOPMENT, s.r.o.) obsahovala občanskou vybavenost vč. mateřské školky. ZM odhlasovalo lokality v minulém roce. Dnes se předkládá návrh na smlouvu o smlouvě budoucí kupní, aby se mohlo dále k projektům diskutovat.

  Ing. Beitl souhlasí s argumenty, ale nesouhlasí se způsobem předložení projektu. Nesouhlasí s formou předložení tak důležitého materiálu.

  (Ing. Čížek příchod 12.30 hod)

  MUDr. Jörg podpořil získání nových aktivit investování ve městě (dvě akce za 1.000 mil. Kč). Je to i šance pro řadu jabloneckých firem vstoupit do těchto projektů a získat velmi zajímavé zakázky.

  Mgr. Tulpa poukázal na kapacitní rozšíření silnice v Horní Proseči a přemístění sběrného dvora do jiné lokality. Město, jako účastník řízení, má půl roku na připomínkování k těmto projektům. Doporučuje schválení předloženého materiálu.

  Pan Prade, zástupce družstva PLP INVEST, vystoupil a hovořil o svém projektu v lokalitě „Dolina“, předloženém výběrové komisi. Představil obrázek projektu s umělou vodní nádrží.

  Ing. Kypta řekl, že výběrová komise vybrala nejlepší projekty pro město a přihlížela na množství již realizovaných projektů. Tázal se p. Pradeho, kolik takovýchto projektů družstvo PLP INVEST již realizovalo.

  Pan Prade řekl, že má určitou praxi s developerskými pracemi a financováním. Je ten, kdo spíše realizuje, než organizuje akce. Realizovali již výstavby rodinných domů v celé republice vč. Prahy. Financování této akce je předjednáno u KB.

  Mgr. Tulpa, jako člen výběrové komise, řekl, že rozhodnutí výběrové komise bylo na základě předložených materiálů a podkladů, proto byl výběr dodavatele takový jaký byl. Nikdo ze zájemců přizván osobně nebyl. Pan Prade měl plné právo náležitě „opepřit“ svou předloženou nabídku, což neudělal. Nyní zde p. Prade vystupuje, aby zvrátil výsledek výběrové komise.

  Pan Prade argumentoval, že splnil všechny podmínky dané výběrovou komisí.

  Pan Vostřák se tázal na zakreslenou vodní nádrž a jaká bude hloubka. Není si jistý, že by vodní plocha potěšila obyvatele (žáby a komáři).

  Pan Prade řekl, že to bude odtěžená hmota – umělé vytvořený vodní prostor (hloubka 2m).

  RNDr. Čeřovský se tázal, proč nebyli předsedové klubů o takovýchto závažných investicích informováni s dostatečným předstihem.

  Mgr. Tulpa řekl, že jsou pravidelné schůzky klubů před jednáním zastupitelstva. Klub ODS tuto spolupráci odmítl. Ale pokud se stanoví systém ve společném jednání, nebude problém se domluvit.

  Pan Vobořil požádal předsedkyni návrhové komise, zda by mohla být první polovina projednaných bodů odhlasována.

  RNDr. Čeřovský požádal o 10 min. přestávku na setkání politických klubů.

  Po přestávce se hlasovalo o projednaných bodech programu č. 1 až 11. vč. bodu 18.

  Mgr. Tulpa ukončil projednávání bodu č. 18 a tázal se Mgr. Paukrtové, zda je návrhová komise připravena.

  Dále se tázal na vyloučení z hlasování p. Šourka a p. Pelty pro podjatost.

  JUDr. Nesvadba objasnil možnosti zastupitelů k podjatosti některého z nich a způsob hlasování.

  Mgr. Tulpa nechal zastupitele hlasovat, zda podjatí zastupitelé mohou hlasovat, nebo se zdrží hlasování. pro 28 – proti 0 – zdržel se 2

  Po udělení slova přečetla Mgr. Paukrtová postupně návrhy usnesení jednotlivých bodů 1-9, 11 a 18)

  (viz tabulka hlasování na konci zápisu).

  Usnesení ZM č. 224/2008

  Vyhodnocení záměru lokalit bytové výstavby města Jablonec nad Nisou

  Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

  schvaluje

  1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků p.p.č. 759, p.p.č. 760, p.p.č. 730, p.p.č. 773, p.p.č. 772/1, p.p.č. 1745, p.p.č. 1746 vše v k.ú. Proseč nad Nisou o celkové výměře 42 280 m2 za účelem investiční výstavby dle předložené studie se společností EUROCZECH společnost s ručením omezeným, IČ 10426558, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 za cenu 9 mil. Kč s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.10.2008, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.12.2008 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.10.2010.

  2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků p.p.č. 1905/2 a p.p.č. 1999/25 vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou o celkové výměře 29 750 m2 za účelem investiční výstavby dle předložené studie se společností SEN PROPERTY, s.r.o., IČ: 28194501, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 za cenu 350,- Kč/m2 zastavěné plochy bytových domů a komerčního objektu a za cenu 700,- Kč/m2 plochy řadových rodinných domů, s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.03.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.10.2009 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.10.2010.

  Název usnesení 11. ZM - 31.1.2008 Pro Proti Zdržel se Nehlasoval
  Usnesení ZM č. 224/2008
  Bytová výstavba v zájmových lokalitách 28 0 2 0