Archiv pro Březen 2008

Jablonecky zpravodaj - Dolní náměstí a dolina

Pondělí 31. 3. 2008

V živé paměti má prostý domorodec
sáhodlouhé hloubání nad nedáno oceněným
Dolním náměstím. Nová garnitura se
blýskala před obyvatelstvem a vzorně dišputovala
ze všech stran nad vydlážděnou
šikmou plackou a měsíce nestíhala nic
jiného. Petice občanů o zástavbě na Dolině
ukazuje, že se diskutuje jen tam, kde není
co rozhodovat. Náměstí je hotové a radikální
zásah do jeho struktury nepadá do
úvahy. Leč prostor Doliny je něco, do čeho
občané mluvit měli. Zvláště když volební
program Domova nad Nisou sliboval zavedení
hromadné připomínky: „Naším cílem
je změnit způsob vedení města tak, aby
byly prosazovány zájmy občanů. Zvýšíme
podíl občanů na rozhodování o budoucnosti
města – zavedeme hromadnou připomínku
100 občanů nebo 30 fyzických osob, kterou
musí město zveřejnit a řešit”. Jen pro pořádek:
petici proti výstavbě podepsala tisícovka
občanů. No to jim tedy vytřeli zrak!!

Jablonecky zpravodaj - Výstavba na Dolině

Pondělí 31. 3. 2008

Díky soukromým investorům čeká
Jablonec nový stavební boom. Jenže…

Jenže ne všichni občané jsou z některých
stavebních akcí nadšeni. Potřeba nových
bytů je nezpochybnitelná stejně jako potřeba
vhodné zástavby v centru města. V minulosti
se již bývalé vedení radnice dotazovalo
občanů formou ankety na způsob využití
prostoru u Jabloně mezi ulicemi Máchova,
Gen. Mrázka a Komenského
. Po delší časové
prodlevě vyhlásilo nové vedení výběrové
řízení a byl vybrán velkorysý projekt soukromého
investora CRESTYL properties s.r.o.
Že se o tom občané dozvídají až po schválení,
je již, bohužel, běžnou praxí. Ovšem,
že prezentace pro zastupitele tři dny před
samotných schvalováním je skutečně do
nebe volající! Nejrozsáhlejší a nejnákladnější
stavba za století zpátky se předhodila
zastupitelstvu jako hotový pokrm. Pokud
tedy zastupitelé nechtějí projekt „shodit
ze stolu”, musí se spolehnou na perfektní
přípravu ze strany vedení a úřednického
aparátu radnice a hlasovat pro. Tíha zodpovědnosti
za realizaci projektu tedy spočívá
především na bedrech vedení města!
Minulé vedení si vyslechlo mnohé ostré
kritické připomínky na některé projekty.
Nový terminál U Remize zablokoval
J. Berounský za pomoci obstrukcí. Ale dalším
projektem byla například plánovaná
kruhová křižovatka na Palackého ulici
u přehrady. Při veřejném projednání se obyvatelé
postavili proti záměru a prozatím se
nerealizoval. To je naprosto rozdílný přístup
ve srovnání se současným vedením, které
se na názory občanů příliš neptá. Dříve starosta
a místostarostové pravidelně konali
veřejné diskuze s občany a jezdili za nimi do
různých částí města. Ale i tak kritika zněla.
Je to naprostý paradox, když si pamětníci
vzpomenou na iniciativu paní senátorky
Paukrtové, spočívající v možnosti většího
uplatnění názoru občanů. Z textu jsem
vybral to důležité: „Nový způsob, jak zapojit
občany do rozhodování ve věcech veřejných.
Hromadná připomínka by měla zavázat
orgány města k serióznímu projednání
klíčových projektů… Město s předstihem
zveřejní své plány a připomínkou se bude
zabývat příslušný kompetentní orgán”.

A tak se můžeme ptát: Proč při zástavbě
Doliny a centra města není tento princip
použit? Proč město nekomunikuje
s občany alespoň na úrovni minulého
vedení?
A konečně: proč vedení radnice diskutuje
sáhodlouze a zbytečně o projektech
hotových (Dolní náměstí) a nikoliv o tom
podstatném, tedy záměrech města. Nyní
je předmětem dohadování umístění veřejných
záchodků v centru města. Koumáci
koumají kam s WC v době, kdy se chystá
developerská zástavba ve městě. Řešení
se nabízí samo: místo nákladné výstavby
a ještě nákladnějšího provozu by bylo lepší
vyjednat se staviteli umístění těchto zařízení
v budovaných objektech. Zřejmě zde
budou záchodky pro návštěvníky umístěny
tak jako tak!
V souvislosti se současnými developerskými
aktivitami je potřebné připomenout
ještě jeden aspekt rozdílnosti přístupu
bývalého a současného vedení radnice.
Dříve, při plánované výstavbě dopravního
terminálu v Pražské ulici předvedlo
duo Jindřich Berounský & Lukáš Pleticha
úchvatnou kreaci v Zastupiteli při snaze
o zpochybnění celého projektu a hlavně
diskreditaci investora, developerské fi rmy
DE IURE: „Společnost DE IURE je takové
zdánlivě obyčejné dvěstětisícové »eseróčko
«. Vzniklo 25. ledna 2005, matkou mu
je společnost SOL Brno s.r.o., a babičkou
s 90 % obchodním podílem jistá VALERIE
INVESTMENTS S.A. z Britských Panenských
ostrovů. (Ach ta exotika! Jistě seriózní jako
i jiní pánové českého byznysu, kteří se již
na podobné jiné ostrovy přestěhovali).”
V článku podřadné kategorie ještě zaznělo,
že je vše spiknutí fotbalové lobby a plánuje
se o prázdninách, aby občané na dovolených
nemohli zasáhnout. Jak by se měla
chovat dnešní opozice, když fi rma CRESTYL
properties s.r.o. (výherce soutěže výstavby
polyfunkčního kolosu u Jabloně) byla
zapsána 30. listopadu 2006, teprve (!) od
18. února 2008 má v předmětu podnikání
i inženýrskou činnost v investiční výstavbě
a základní kapitál má také jen 200 000 Kč?
Kdyby byla opoziční ODS stejně destruktivní
jako zmíněná nerozlučná dvojka B&P, musela
by hlasovat proti záměru. Jak viděno,
nestalo se tak. ODS hlasovala pro výstavbu
bytů i obchodního centra a to bez jakékoliv
předchozí možnosti prověřit podrobnosti
a dopadu předložených projektů. Předložení
materiálu těsně před zastupitelstvem (tzv.
„na stůl”, tedy mimo obvyklou sedmidenní
lhůtu) byly zastupitelé postaveni před
hotovou věc: hlasovat buď a nebo. To je
neuvěřitelně špatný postup a všichni mlčí,
že Jindro, Lukáši a další!?

RTM - Týden z regionu

Pondělí 31. 3. 2008

Týden z regionu 31.3.2008

ČRo Sever - V Jablonci nad Nisou se začnou stavět nové byty

Pátek 28. 3. 2008

Město Jablonec nad Nisou připravilo na konci minulého roku dvě místa, kde se brzy začnou stavět nové bytové domy. Jablonec nové byty už nutně potřebuje. V Proseči a také na druhé straně Jablonce, v místě zvaném Na Dolině, vznikne celkem čtyři sta nových bytů.

Obyvatelům Doliny se ale záměr radnice a připravovaný projekt nelíbí. Proti výstavbě Na Dolině v tomto rozsahu protestují formou petice. Iniciátoři petice vlastně neprotestují proti výstavbě samotné, ale pouze proti rozsahu výstavby. Poukazují na to, že plánovaná výstavba není v souladu s územním plánem. Nutno dodat, že celá věc je stále otevřená. Radnice každopádně chce lokalitu Na Dolině zastavět, zároveň ale chce i nadále zůstat v kontaktu s obyvateli této oblasti a hledat společně kompromisy.

Martin Kadlec

ČRo Sever - Jablonecká radnice odpověděla na petici proti stavbě domů Na Dolině

Pátek 28. 3. 2008

Jablonecká radnice odpověděla na petici proti stavbě domů Na Dolině

Zastupitelstvo 27.3.2008

Čtvrtek 27. 3. 2008

V deskách na stůl měli zastupitelé zápis zZápis 12.ZM, usneseníUsnesení 4.RM a návrhNávrh dnešního usnesení. K bodu 4a) zpráva starosty je přiložen dopis - odpověď na Petici obyvatel Dolina.

Mgr. Tulpa okomentoval dopis – 2. část Petice občanů k výstavbě Dolina, který přišel včera 26.3. Přečetl hlavní body dopisu: add 1) kdo má odpovědnost za přípravu podnětu ke změně územního plánu, add 2) které orgány budou osloveny, aby se vyjádřily ke změně ÚP, add 3) kdy obdrží odpověď na předanou petici, add 4) kdy bude veřejné projednávání celé záležitosti, jak bylo slíbeno.

Petici podepsalo dalších 161 osob. Starosta města řekl, že i na tuto část petice se bude odpovídat v průběhu dubna

JUDr. Nesvadba navrhl u posledního usnesení „Petice Dolina“ vypustit úkol.

 

Předání 2.části petice

Středa 26. 3. 2008
ssss
Městský úřad Jablonec nad Nisou
k rukám starosty města
Mgr. Petra Tulpy
Mírové nám. 19
467 51 Jablonec nad Nisou

Věc: Petice proti plánované výstavbě 230 bytů v k.ú. Jablonec nad Nisou na ppčk. 1905/2,1999/25, 2480/2 (DOLINA) – druhá část.

Vážený pane starosto!

V příloze Vám předávám druhou (dílčí ) část petice proti výstavbě 230 bytů na „Dolině“ v Jablonci nad Nisou. Petice obsahuje 17 stran.

Naše stanovisko bylo vyjádřeno v první části petice, kterou jste převzal dne 27.2.2008.

Požadujeme respektování našeho stanoviska při jednání o případné změně územního plánu, a to zvláště na jednání zastupitelstva našeho města dne 27.3.2008 a dalších jednáních zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

Sdělte nám prosím následující informace:

1. Které oddělení Vašeho úřadu a kdo z Vašich podřízených pracovníků je odpovědný za přípravu a projednávání podnětu ke změně územního plánu (Dolina-viz. výše)?

2. Které konkrétní orgány byly, nebo budou osloveny Vašimi pracovníky, aby se vyjádřily ke změně územního plánu (Dolina, změna z B2 na B3)?

4. Kdy obdržíme odpověď na předanou petici z 27.2.2008?

5. Kdy bude veřejné projednávání celé záležitosti, jak jste slíbil dne 27.2.2008?

6. Očekáváme Vaše stanovisko v co nejkratší době.

Dále Vás žádáme o zveřejnění této petice a našeho stanoviska na jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 27.3.2008, a to před všemi jednáními o změnách územního plánu.

Požadujeme potvrdit převzetí každého jednotlivého listu petice.

Druhou část petice podepsal 161 občan (slovy:jedno sto šedesát jeden) města Jablonce nad Nisou a dalších 9 (slovy: devět) občanů ostatních obcí (občané ostatních obcí jsou označeni: X).

Podpisy občanů, jsou na stranách 3 - 15 petice.

Podepisování petice nadále trvá, tuto považujte pouze za dílčí, a to z důvodu Vašeho zasedání dne 27.3.2008 a našich obav, abyste nejednali bez našeho vyjádření a stanoviska.

Věříme, že naše petice a stanovisko k zamýšlené výstavbě na „Dolině“ Vám pomůže rozhodnout tak, že dojde k oboustranné spokojenosti a k dalšímu rozvoji našeho města Jablonec nad Nisou a očekáváme Vaši odpověď.

V Jablonci nad Nisou, dne 26. března 2008

Mgr. Vlastislav Motl
předseda petičního výboru
Liliová 19
Jablonec nad Nisou

_____________________

Odpověď na petici - 1.část

Středa 26. 3. 2008

ČRo Sever - Tisícovka lidí z Jablonce nad Nisou protestuje proti záměru radnice stavět Na Dolině patrové domy

Čtvrtek 20. 3. 2008

Tisícovka lidí z Jablonce nad Nisou protestuje proti záměru radnice stavět Na Dolině patrové domy

ČRo Sever - V Jablonci protestují proti výstavbě vícepatrových domů Na Dolině

Čtvrtek 20. 3. 2008

Už patnáct set obyvatel Jablonce nad Nisou se podepsalo pod petici proti výstavbě nových bytových domů v lokalitě Na Dolině v Jablonci nad Nisou. Nové čtyřpatrové liniové domy by tu měly stát do konce roku 2010. Lidem vadí to, jakým způsobem radnice stavbu naplánovala.

Podle petičního výboru totiž stavba domů odporuje územnímu plánu, který v této lokalitě počítá jen s rodinnými domy. Pro obyvatele 230 nových bytů v patrových domech, které mají v oblasti vzniknout, prý chybí na místě potřebná infrastruktura jako jsou chodníky a silnice. Jablonecká radnice se bude peticí zabývat. Na projektu ale zatím nic měnit nechce.

Martin Kadlec