Archiv pro Duben 2008

Jablonecký měsíčník - Návrh XXXVIII. změny Územního plánu města

Středa 30. 4. 2008

Úřad územního plánování MěÚ v Jablonci nad Nisou
z titulu pořizovatele ÚP a jeho změn oznamuje projednání
návrhu zadání XXXVIII. změny platného
územního plánu.
Změna se týká transformace kategorie zastavitelných
ploch pro bydlení z B2 na B3 v rozvojových
lokalitách U Tenisu a Dolina.
Navrhuje se možnost
výstavby bytových domů, zvýšení podlažnosti na
max. 4,5 n. p. a navýšení procenta zastavění na 35 %.

Návrh zadání XXXVIII. změny platného ÚP je od 9. 4.
do 20. 5. 2008 vystaven k veřejnému nahlédnutí:
• na Úřadu územního plánování MěÚ v Jablonci n. N.
(č. dv. 407, IV. patro radnice – zejména v úředních
dnech v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, popřípadě
v jiný domluvený termín);
• ve IV. patře radnice v Jablonci nad Nisou;
• na KÚ Libereckého kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, Liberec 2, G.
Šípková, XIII. patro, č. dveří 1330 (doporučuje se
předem domluvit termín a využít úřední dny pondělí
a středa od 8 do 11,30 a od 12,30 do 17 hodin);
• na internetových stránkách města Jablonce n. N.
v odkazu úřední deska
(http://www.mestojablonec.cz).

Po dobu vystavení návrhu zadání může každý
uplatnit své připomínky.
K požadavkům dotčených
orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních
obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených
lhůtách se nepřihlíží. (ms)

Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Pondělí 28. 4. 2008

Odpověď na petici - 2.část

Pátek 25. 4. 2008

Žádost o vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Pondělí 21. 4. 2008

Vážená paní magistro,

tímto dopisem bychom chtěli jménem občanského sdružení „Dolina Jablonec nad Nisou, o.s.” požádat o vyjádření vaší agentury na ochranu přírody a krajiny se sídlem v Liberci, zabývající se ochranou přírody v Libereckém kraji, k plánované výstavbě vícepodlažních bytových komplexů (230 bytů) v k.ú. Jablonci nad Nisou v oblasti zvaná Dolina.

Zmíněná oblast, kterou jste i na naši žádost navštívila a zhodnotila, je stále ještě vedena dle platného územního plánu města Jablonec nad Nisou jako B2 (plochy pro rodinné domy městského typu max. 2,5 podlaží). Tímto je zcela přizpůsobena okolní krajině.

Dne 9.4.2008 bylo oznámeno úřadem územního plánování městského úřadu Jablonec nad Nisou z titulu pořizovatele územního plánu města Jablonec nad Nisou o projednání návrhu XXXVIII. změny územního plánu, a to z B2 na B3 (plochy pro rodinné domy městského typu max. 4 podlaží).

Nutno podotknout, že v těsném sousedství plánované výstavby protéká vodoteč s mokřinami, který spadá spolu s okolní krajinou do nezastavitelných ploch dle platného územního plánu UL (přírodní ochrana, plochy lokálních systémů ekologické stability, biokoridory a doprovodná zeleň) a PL (izolační zeleň, veřejná zeleň, zahrady).

Domníváme se, že toto jablonecké zastupitelstvo nevzalo vůbec v úvahu, i přes naše opakované upozornění, včetně sepsané petice (se získáním minimálně 1000 podpisů - a byly by získány i další, pokud bychom v tom nadále pokračovali), což nás posléze vedlo k založení občanského sdružení.

Stejně tak bychom chtěli zdůraznit, že oblast plánované výstavby ani není připravena z hlediska infrastruktury a základových podmínek (částečně mokřiny, částečně kompaktní žulový masiv), což samozřejmě povede k nutnosti užití těžké stavební techniky, a tímto bude docházek k dalšímu poškozování krajiny. A to nejen v oblasti výstavby, ale i v přilehlém okolí, což jsou již výše zmíněné oblasti UL a PL, kde je nepřípustná veškerá stavební činnost.

Na základě těchto údajů se na vás obracíme se žádostí o vypracování odborného posudku k dané krajině, čímž chceme zabránit jejímu poškození či dokonce zničení.

Děkujeme za vaše posouzení, s pozdravem

Ing. Michal Haufer

předseda výboru občanského sdružení „Dolina, Jablonec nad Nisou, o.s.”

Vlaštovčí 32

Jablonec nad Nisou

466 01

IČO 22675558

V Jablonci dne 21.dubna 2008

Přílohy : petice, stanovy občanského sdružení, schema

Občanské sdružení zaregistrováno

Úterý 15. 4. 2008

Příspěvek do diskuze Webové stránky města na serveru www.mestojablonec.cz

Čtvrtek 10. 4. 2008

Blahopřání k získání ceny EURO CREST - Mgr. Vlastislav Motl

Vážení, jste asi nadšeni, že jste vyhráli tuto prestižní cenu (EURO CREST). Blahopřeji Vám k tomu. Bohužel jste hodnotitelům asi nedali všechny údaje o funkčnosti stránek. Je pravdou, že po grafické stránce jsou asi na vynikající, nebo alespoň dobré úrovni. Je třeba si ale uvědomit, že nejde o vzhled, ale o OBSAH TĚCHTO STRÁNEK.
Diskutuje se neustále o problémech, které nejsou závažné a tak asi neohrožují pracovníky radnice.
Znovu již po několikráté se ptám: proč nezařadíte stránky o výstavbě na Dolině?
Občany to zajímá, což je patrné z rozhlasu, novin a i z Jabloneckého zpravodaje (Jaro 2008).
Dalším problémem nefunkčnosti těchto stránek je to, že pokud jde o nějaký zapeklitý problém, viz. například výstavba Dolina, nikdo raději nereaguje.
Zamyslete se nad těmito připomínkami. Před komunálními volbami jste občanům slibovali, že budete diskutovat s občany.
Pokud je Vám (myšleno vedení radnice) jedno, co si občané myslí, tak jste nám před volbami jenom slibovali a teď si děláte co chcete.
Jsem opravdu zvědav, jestli někdo odpoví na mou připomínku a konečně zařadí téma “Výstavba na Dolině”.

S pozdravem
Mgr. Vlastislav Motl

P.S.: Doufám, že můj příspěvek nebude odstraněn, protože není ani k jednomu z Vašich vyhlášených témat!

Pozn.:

Diskuze na téma Dolina se skutečně na stránkách města objevila “už” 26.5.2008

Michal Haufer

RTM - Zprávy

Čtvrtek 10. 4. 2008

Zprávy 10.4.2008

Návrh zadání XXXVIII. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou - grafika

Středa 9. 4. 2008

Návrh zadání XXXVIII. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou - text

Středa 9. 4. 2008

Úřední deska MÚ Jablonec - Oznámení o projednání návrhu zadání XXXVIII. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Středa 9. 4. 2008
asdasas

Číslo evidenční: 36231/2008
Den vyvěšení: 9.4.2008
Den sejmutí: 20.5.2008
Zdroj oznámení: MěÚ - odbor rozvoje
Typ oznámení: Územní plán

Podrobnosti:

Č.j.: 36231/2008
Sp.zn.: 117/2008/ÚÚP/VAUP/4/Sm
Vyřizuje: Ing. Smrčková
Datum: 3. duben 2008

Obdrží dle rozdělovníku

Oznámení o projednání návrhu zadání XXXVIII. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Úřad územního plánování Městského úřadu v Jablonci nad Nisou z titulu pořizovatele Územního plánu města Jablonce nad Nisou a jeho změn dle §6, odst.1, písm.a) zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

o z n a m u j e

v souladu se zněním § 55 odst. 2 a za použití § 47 zákona č. 183/2006 Sb. projednání návrhu zadání XXXVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou..

Změna se týká transformace kategorie zastavitelných ploch pro bydlení z B2 na B3 v rozvojových lokalitách „U tenisu“ a „Dolina“.

Návrh zadání XXXVIII. změny platného územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí:

  • na Úřadu územního plánování Městského úřadu v Jablonci nad Nisou (č.dv. 407, IV. patro budovy radnice – zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),
  • ve IV. patře budovy radnice v Jablonci nad Nisou,
  • na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, Liberec 2 – Ing. Gabriela Šípková, XIII. patro, č. dveří 1330 (doporučuje se předem domluvit termín a využít zejména úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17 hodin),
  • na internetových stránkách města Jablonce nad Nisou v odkazu úřední deska (http://www.mestojablonec.cz), a to v termínu

od 9. dubna 2008 do 20. května 2008.

Poučení, vyplývající ze stavebního zákona:

  1. Po dobu vystavení návrhu zadání může každý uplatnit své připomínky.
  2. Dotčené orgány a Krajský úřad sdělí své požadavky na obsah změny územního plánu města vyplývající ze zvláštních právních předpisů k návrhu zadání XXXVIII. změny platného územního plánu města nejpozději do 30-ti dnů po obdržení návrhu zadání.
  3. Ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání XXXVIII. změny platného územního plánu mohou sousední obce uplatnit své podněty.

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Michaela Smrčková
vedoucí Úřadu územního plánování