Archiv pro Srpen 2008

Jablonecký měsíčník - Jak je to s výstavbou na Dolině

Neděle 31. 8. 2008
Jablonec potřebuje nové byty. Na tom se shodli městští zastupitelé, a proto vyhlásili zájmové lokality určené pro výstavbu bytových domů. Plánovaná zástavba v Proseči a na Dolině však vzbudila nelibost obyvatel. Lidé z okolí Doliny sepsali petici proti výstavbě. Na červnovém zasedání zastupitelstva vysvětlovali zástupci investora Nové Doliny projekt zastupitelům a přítomným Jablonečanům.

V listopadu 2007 schválili zastupitelé vyhlášení zájmové lokality Dolina společně s podnětem na pořízení změny platného územního plánu z kategorií B1 a B2 na kategorii B3. Ta umožňuje současně výstavbu rodinných i bytových domů s maximální podlažností 4,5 (půl podlaží využívá svažitost místního terénu pro výstavbu garáží).

Na konci ledna t. r. zastupitelé schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Sen Property, s. r. o. na prodej pozemků na Dolině za účelem investiční výstavby. Developerem projektu se následně stala společnost Ekky Development s. r. o. Společnost, která vyhrála výběrové řízení, navrhovala výstavbu 230 bytových jednotek v rámci 23 řadových domů, 170 garážových stání, tří pětipodlažních domů s menšími byty a sedm třípodlažních domů s většími byty. Nezapomněla ani na občanskou vybavenost (MŠ, obchod, hřiště).

Co na to obyvatelé lokality Dolina?

V rámci veřejného projednávání návrhu změny přišla řada negativních stanovisek a připomínek. Ty se dají obecně shrnout do několika bodů: nesouhlas s navrhovanou změnou navýšení podlažnosti, se zahuštěním zástavby, se zvýšením dopravní zátěže a počtu obyvatel, se znehodnocením kvality bydlení v již stojících rodinných domech. Petice požadovala posouzení záměru z pohledu krajinného rázu a dořešení technické infrastruktury.

A co na to investor?

Upravený záměr počítá se změnou územního plánu na kategorii B3 jen v části pozemku, ostatní plochy zůstanou v kategorii B2. Lokalita bude připravena k napojení na linkový autobus, omezí se průjezd automobilů do současné zástavby, napojí se jen v Liliové ulici. Počítá se s rekultivací ploch, s výsadbou alejí a revitalizací existující vodoteče.

Cílem investora je využít všechny dlouholeté zkušenosti a v developerském projektu Nová Dolina navrhnout moderní nadstandardní obytnou čtvrť, která nebude pouze okrajovou městskou ubytovnou, ale reprezentativním místem pro život, jež bude citlivým způsobem navazovat na současnou městskou strukturu.

Celá lokalita bude nabízet několik typů bydlení. V severovýchodní části pozemku se uvažuje s výstavbou 24 řadových domů pro klienty hledající spíše klidnější formu bydlení. Tato zástavba bude citlivě navazovat na již stávající rodinné domy. V jihovýchodní části se uvažuje s vybudováním patrových domů s menší rozlohou a podél celé západní hranice investor navrhuje moderní třípatrové domy vhodné pro nadstandardní bydlení.

Zároveň je cílem investora pomoci řešit nedostatek bytů v Jablonci n. N. a nabídnout moderní bydlení v atraktivní lokalitě s dopravní dostupností a současně v úzkém kontaktu s přírodou.

Úřad územního plánování MěÚ přepracuje návrh zadání změny a předloží ho v říjnu 2008 zastupitelstvu města ke schválení. Do té doby proběhne také beseda s občany na téma výstavba na Dolině.

(fr)

Další informace


Tři otázky pro Petra Tulpu,starostu města

Z jakého důvodu vybralo město pro výstavbu nových bytů právě Dolinu a Horní Proseč?

Je to jen naplnění územního
plánu města, který byl schválen
již v roce 1998. Od samého počátku
zde byla plánovaná výstavba
bytů, šlo jen o to, kdy se bude realizovat
a v jaké kvalitě.

Proč nestaví nové byty město?

Myslím si, že žádné město by nemělo
mít funkci stavební organizace,
má úplně jiné celospolečenské
úkoly. Získávat peníze prodejem
připravených parcel je časově velmi
náročné. Nesmíme zapomenout, že
do jejich přípravy se musí započítat
problematika vlastnictví pozemků
včetně celé energetické a dopravní
infrastruktury. Pokud všechno
svěříme profesionální firmě, zrychlujeme
proces získání kvalitního
bydlení všem obyvatelům města,
a to je dobře. I za tu cenu, že zisk
z prodeje nepřipravených parcel
externí firmě bude nižší.

Co si o výstavbě myslí občané?

Z obou lokalit občané přišli
a otevřeně, pomocí petic, řekli
svůj názor. V souvislosti s plánovanou
výstavbou v Proseči bylo
též ustaveno občanské sdružení
Proseč, Jablonec nad Nisou. Oceňuji,
že nejsou proti výstavbě jako
takové, ale poukazují konstruktivně
na některé skutečnosti, které se jim
nelíbí. Jde jim zejména o vysokopodlažnost
budov, nevyřešené infrastrukturní
sítě a údajně vysokou
hustotu zástavby. Mám tu víru, že
se nám tyto problémy podaří, společně
s investory, výrazně přiblížit
představám obyvatel z těchto částí
Jablonce nad Nisou.
(os)


Nová Dolina z pohledu architekta

Studie, s níž jsme soutěžili, zaznamenala
od doby svého vzniku
změny, které vyplynuly jednak
z nových informací, jednak z reakce
na připomínky občanů. Lokalita
zůstává rozčleněná na čtyři
části: A - řadové rodinné domy,
B - bytové domy se čtyřmi plnými
nadzemními podlažími a jedním
ustupujícím podlažím a C - bytové
domy se třemi plnými nadzemními
podlažími a jedním ustupujícím
nadzemním podlažím, D - prostor
vymezený pro občanskou vybavenost.
Od původního záměru navázat
lokalitu dopravně na všechny okolní
komunikace jsme pod tlakem
veřejnosti upustili a zachováváme
do okolní zástavby pouze pěší trasy
s tím, že lokalitu dopravně připojujeme
jen v ulici Liliové. Ve
spolupráci s vodohospodáři a po
konzultacích s odborem životního
prostředí navrhujeme revitalizaci
vodního toku a související odpočinkovou
zónu. Jelikož z výsledků
biologického průzkumu vyplynulo,
že v sousední lokalitě se nachází
cenný biotop, přepracováváme
návrh veřejných ploch tak, abychom
maximálně chránili cenné
prvky životního prostředí.
Maximum výstavby bude soustředěno
do části C, kde vzniknou
tři a půl podlažní domy s nadstandardním
rezidenčním bydlením.
Jedná se o malé bytové domy o 14
bytových jednotkách s rozlohou
bytů mezi 80 a 90 m2. V této části
využíváme terénu svažujícího se
k potoku pro zapuštění objektů do
svahu tak, že umožňuje přímý
vjezd do parkingu v podzemním
podlaží objektů. V části B navrhujeme
bytové domy s vnitřním prosvětleným
atriem o čtyřech plných
nadzemních podlažích a jednom
ustupujícím podlaží. V této části
plánujeme především menší byty
mezi 50 a 70 m2. V části A navrhujeme
řadové rodinné domy o celkové
užitné ploše okolo 130 m2. Ke
každému rodinnému domu je navrženo
jedno kryté a jedno nekryté
parkovací stání.
David Cais
autor projektu


Dolina bude na okružní lince MHD

Výstavba na Dolině výrazně ovlivní
dopravu jak do centra této lokality,
tak i v celé okolní oblasti.
Vedení města si je tohoto problému
vědomo, a proto přistoupilo
k celkovému řešení dopravní obslužnosti
tohoto území. Jedná se
o to, aby se doprava při výstavbě,
ale ani následně po dokončení celého
projektu, co nejméně dotkla
všech okolních obyvatel. Záměrem
města je, aby tato oblast byla
zokruhována především pro autobusovou
dopravu. Využít by se měla
jednak stávající komunikace
Lesní a dále pak i nově uvažovaná
přístupová komunikace vedená za
areálem Baku k ulici Na Hutích.
Za tím účelem již bylo zadáno
zpracování studie této přístupové
komunikace, která by měla zpočátku
sloužit hlavně pro stavbu.
Jako základní přístupová trasa,
uvažovaná zejména pro osobní
a veřejnou dopravu po dokončení
projektu, byla vybrána Lesní ulice,
která svojí dostatečnou šířkou a spádovostí
umožňuje snadný přístup
do této lokality. Proto se město
chystá provést humanizaci celé této
ulice včetně odbočení do ulice
Liliové. Tato navazující část až
k páteřní komunikaci zástavby na
Dolině bude též rekonstruována.
Tímto řešením se dá dosáhnout
ideálního propojení Doliny s centrem
města. Lze tak zároveň zokruhovat
MHD, která by projížděla
ulicemi Lesní, částí Liliové, dále
páteřní komunikací v zastavěné
části Doliny a pokračovala by po
nově vybudované komunikaci za
areálem Baku až k současné konečné
zastávce Na Hutích. Odtud
by pak okruh pokračoval do ulice
SNP a do centra města. Předpokládáme,
že takto řešená doprava najde
podporu obyvatel v okolí plánované
zástavby, jež si na špatnou
dopravní obslužnost stěžují.
Otakar Kypta
místostarosta


Pohled developera

Naše společnost se snaží komunikovat
se všemi stranami. Nebojíme
se konfrontovat ani s negativními
názory a hledat společná řešení.
Developerský projekt Nová
Dolina neustále prezentujeme, aby
se mohl každý podrobně seznámit
s našimi záměry.
Na webových stránkách
www.novadolina.cz si každý může
prohlédnout aktuální situační
schéma, vizualizace atd. Stránky
neustále aktualizujeme a doplňujeme
dalšími podklady. Zároveň
velice vítáme, že Městský úřad
Jablonec nad Nisou spustil na
svých stránkách diskusi ohledně
výstavby v lokalitě Dolina a ukazuje,
že se snaží komunikovat
s občany o tomto tématu.
Pavel Řežábek
Ekky Development, s. r. o.

MFDnes - Temná budoucnost: kraj bez proudu

Sobota 9. 8. 2008

Liberci a Jablonci hrozí nedostatek elektřiny

Liberec, Jablonec nad Nisou - Stačí stisknout vypínač a je světlo. Jak snadné. Jenže v Jablonci a Liberci je těchto „vypínačů“ již příliš a elektřina začíná být nedostatkovým zbožím. Na problémy narážejí především investoři, kteří se chystají stavět větší projekty.
Hrozí, že se rozvoj obou měst zastaví i na několik let, pokud se ČEZu nepodaří potíže brzy vyřešit. Náprava přijde společnost na miliardu a čtyři sta milionů korun.
„Najednou se začaly zpožďovat dohody smluv s ČEZem. Pídili jsme se po důvodech a zjistili, že Jablonec a Liberec má nedostatek elektřiny. ČEZ tak nemůže uzavírat smlouvy a dodávat proud do větších objektů, jež se mají stavět,“ upozornil na problém jeden z projektantů investic v Liberci a Jablonci. „Prý to dají dopořádku až někdy za dva roky. Hrozí, že se omezí budoucí rozvoj v obou městech,“ varoval. Podobně zhodnotili situaci i další investoři, kteří si také nepřáli zveřejnit jméno, protože se obávají, že až bude o elektřinu nouze a vypukne o ní bitka, nemuseli by ji získat pro své projekty. „O problémech víme a museli jsme je řešit. V Jablonci budeme na Dolině stavět řadové domy a bytové domy. Museli jsme jednat o tom, kudy přes naše pozemky povedou kabely od nové trafostanice Jih. Ta bude stát možná v roce 2010,“ konstatoval jednatel společnosti Ekky development Pavel Řežábek. Potíže řeší i jablonecká radnice. „Jednali jsme s ČEZem o výstavbě nové trafostanice na Dolině kus za bývalým areálem stavební firmy BAK. To by mělo problémy vyřešit,“ reagoval starosta Jablonce Petr Tulpa. Jenže kdy? Podle starosty již příští rok. Podle Řežábka až za dva roky. ČEZ termín neupřesnil. „Potrvá to několik let,“ uvedla mluvčí energetické společnosti Soňa Hendrychová.
Stejné potíže mají stavebníci i v Liberci.
Pokračování na straně B2

Temná budoucnost: bez proudu
Pokračování ze strany B1
Nevyhýbají se ani velkým investicím. „Ten problém tu je, síť je poddimenzovaná. Narazili jsme na to teď při přístavbě obchodního centra Nisa, ale nakonec se nám ho podařilo vyřešit,“ potvrdil zprávy Petr Kupf, předseda představenstva Investorsko inženýrské.
Za špatnou situaci může podle energetiků velký stavební boom na Liberecku a Jablonecku. „Budují se nové domy, byty, průmyslové zóny i obchodní centra. V severočeském regionu jsme vloni připojili třináct set šedesát nových odběrných míst, což je oproti roku 2006 nárůst o téměř třináct procent,“ vysvětlila Soňa Hendrychová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.
Náprava přijde na 1,4 miliardy korun. Liberec potřebuje investici ve výši 1,18 miliardy. „Je nutné vyměnit městské kabely vysokého napětí za miliardu a sto milionů a mezi Šimonovicemi a Bezděčínem postavit dvě linky vysokého napětí,“ upřesnila mluvčí.
Jablonci pomůže nová transformační stanice, která přijde na 150 milionů korun. „Snažíme se ji vybudovat už od roku 2001, kdy jsme zahájili jednání se státními institucemi. O dva roky později se začalo projektovat, od té doby se stále projektuje. Vlastníci pozemků a obce často nesouhlasí, aby přes ně vedlo elektrické vedení,“ objasnila problémy Hendrychová. Dokud se nepodaří trafostanici dokončit, nechá ČEZ ještě letos zvýšit kapacitu sítě, což bude stát přes sedmdesát milionů korun.

***

* Bez elektřiny kde je problém Rozvodná síť elektřiny v kraji je poddimenzovaná a odběratelů přitom stále přibývá. Náprava přijde na 1,4 miliardy korun. Je nutné vyměnit městské kabely vysokého napětí a mezi Šimonovicemi a Bezděčínem postavit dvě linky vysokého napětí. Jablonci pomůže nová transformační stanice. Potrvá to ale minimálně do roku 2010.

KATEŘINA FROUZOVÁ JAN SŮRA

Nové stránky spol. EKKY DEVELOPMENT

Pondělí 4. 8. 2008

http://www.novadolina.cz