Archiv pro Září 2008

Jablonecký měsíčník - Setkání s občany - DOLINA

Úterý 30. 9. 2008

Zatímco jednání s investorem zástavby
na Proseči, firmou Euroczech,
probíhalo poměrně v klidné
atmosféře, schůzka zástupců investora
bytové výstavby Dolina, pražské
společnosti Ekky Development,
bylo velmi výbušné. Obyvatelé této
lokality zde znovu přednesli svůj
kategorický nesouhlas s výstavbou
bytových domů a se změnou územního
plánu z B2 na B3.
Jednatel společnosti Pavel Řežábek
se snažil vysvětlit, že další
snižování podlaží bytových domů
je už pro ně, jako investora, nepřijatelné.
Zdůraznil, že jsou ochotni
diskutovat o určení druhu občanské
vybavenosti a variantách
komunikací, ale ne o počtu bytových
jednotek, které zde plánuje
postavit.
Když došlo i k osobním invektivám
ze strany obyvatel Doliny na
adresu místostarosty O. Kypty, vypadalo
to, že jednání skončí absolutním
nezdarem. Nakonec se
všichni po dvou hodinách vášnivého
dohadování dohodli na tom,
že město se bude snažit vyvolat
další jednání se společností Ekky
Development na toto téma, aby
mohlo dojít k podobné vzájemné
shodě, jako na Proseči. Místostarosta
Kypta také místním přislíbil
další setkání ještě v době územního
řízení. (fr)

Tisková zpráva MÚ Jablonec - O změně na Dolině se nejednalo

Pátek 26. 9. 2008

Záměr změny územního plánu týkajícího se výstavby v zájmové lokalitě Dolina předkladatel místostarosta Otakar Kypta včera z jednání stáhnul. Důvodem jeho rozhodnutí bylo veřejné setkání s občany 18. září.

„Rádi bychom požadavky obyvatel této lokality přehodnotili a zařadili je do jednání s investorem výstavby, kterým je Ekky Development, abychom došli k určitému konsenzu jako v případě zástavby lokality U Tenisu,“ vysvětlil své rozhodnutí místostarosta Kypta.

Dalším hodně diskutovaným záměrem změny územního plánu je právě zmiňovaná lokalita U Tenisu, kde je investorem liberecká společnost Eurozcech, s.r.o. Její jednatel Jaroslav Kašpar ujistil 15. září obyvatele této lokality, že nejvyšší dům zde dosáhne podlažnosti 3,5 NP.

RTM - Zeptali jsme se na Jbc radnici

Čtvrtek 25. 9. 2008

Zeptali jsme se na Jbc radnici 25.9.2008

Zastupitelstvo 25.9.2008

Čtvrtek 25. 9. 2008

Starosta oznámil stažení bodu č. 6) – překladatel vysvětlil důvod - nebyla uhrazena kauce. Dále byla stažena část materiálu č.25) – předkladatel vysvětlil, že po společném jednání s občany na Dolině, je třeba zapracovat některé jejich připomínky.

25. Schválení zadání XXXVIII. změny

stažen podbod 2

část DOLINA

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Ing. Kypta vysvětlil, proč je stažen podbod 2, část DOLINA, bude další projednávání a vezmou se v úvahu připomínky občanů.

Ing. Pešek doporučil projednávat odděleně tyto složitější materiály, aby nedocházelo k záměnám a dohadům. Žádal jasnou definici podlažnosti objektu, aby se jednou pro vždy vyjasnila diskuze, kolik má objekt opravdu pater.

Mgr. Krčmář se tázal na výšku nadzemního podlaží v objektech U Tenisu, který se neshoduje s tím, co prezentoval investor (3,5 nadzemního podlaží).

Mgr. Žur se tázal na závěry ze setkání s veřejností dne 18.9.2008. Petice, která byla proti této změně ÚP podepsána, je hlavně z obavy výstavby domů různých výšek, poukázal také na hustotu osídlení území, apeloval na související dopravu a zásobování. Je obava obyvatel, že nebude zachován krajinný ráz. Upozornil, že bude hlasovat proti této změně.

Mgr. Tulpa odpověděl, že na veřejném projednávání občané neprotestovali, jen se obávali výše objektů (3,5 nebo 4,5 podlaží) a hluk při výstavbě vč. prašnosti. Investor dokončí projekt ke schválení a k projednávání bude přizván osadní výbor.

Ing. Kypta jen dodal, že podlažnost též záleží na svažitosti terénu, proto různé výšky.

Paní Caklová řekla, že se zúčastnila veřejného jednání U Tenisu. Obyvatelé se obávají nadměrného provozu, apeluje na řešení dopravy a odlehčení provozu (zplodiny z automobilů). Upozornila na nutnost vybudování nějakého hřiště pro děti v horní části ul. Široké ve spolupráci investor + město.

Mgr. Tulpa doplnil, že se setkali 2 názory na úpravu průjezdnosti dopravy – jeden zastával rozšíření silnice a druhý nerozšiřovat. Bude těžké vyhovět oběma. Dále řekl, že investor předloží finální projekt k diskuzi.

Paní Caklová řekla, že na jednání s investorem bylo též hovořeno o překladišti, které pokud nebude přemístěno, nebude se ve spodní části území stavět.

Mgr. Tulpa potvrdil a dodal, že není zatím místo pro přemístění překladiště, celá výstavba bude mít několik etap.

MUDr. Jörgová navrhla, aby ZM odhlasovalo výšku objektů do 3,5 pater, když to investor slíbil.

Mgr. Tulpa řekl, že to takto nebylo řečeno a pokládal by to za diktát.

Ing. Kypta upozornil přítomné zastupitele, že se schvaluje zadání změny, minule se schválil podnět. Ve 3.části se bude schvalovat konečné řešení, které se může neschválit. Stále se o projektu jedná.

Mgr. Krčmář podpořil starostu, že 3,5 patra tam nezazněly, ale investor rozeslal po sále 2 varianty staveb v této výšce.

37. Diskuse

Mgr. Tulpa vyzval předsedkyni návrhové komise, aby začala připravovat usnesení.

Dále přednesl svůj diskusní příspěvek – dnešní dopis od p. Motla k lokalitě Dolina, veřejné projednání s občany. Odmítá stanovisko p. Motla, že s ním město nekomunikuje a že má arogantní jednání. Na příštím ZM bude informovat o tomto dopise a jeho řešení.

Pan Vostřák se tázal na montážní obrubníky před Hotelem Bašta na Horním náměstí – kdo to vymyslel a kdo to zaplatil. Dále přečetl dopis p. Motla, který dostali všichni zastupitelé.

Ing. Kypta doplnil, že všichni zastupitelé dostali mailem odpověď pro p. Motla.

Dopis zastupitelům - Nesouhlas s 38. změnou územního plánu

Úterý 23. 9. 2008

Vážení zastupitelé!

Vzhledem k tomu, že dne 25.9.2008 bude zastupitelstvo města projednávat mimo jiné i 38. změnu územního plánu města (Dolina), dovoluji si Vás informovat o následujících skutečnostech:

1. Proti zamýšlené změně územního plánu se vyjádřilo 1.207 petičníků, jak jste byli průběžně informováni.
2. Na veřejném projednávání výše uvedené změny územního plánu dne 18.9.2008 (toto jednání nám p. starosta sliboval od 27.2.2008) bylo místostarostou p. ing. Kyptou tlumočeno shromážděným občanům (cca 50 občanů), že už to veřejně projednáváno bylo, že se nedá už nic dělat, že město investovalo nemalé prostředky do zpracování projektové a jiné dokumentace, a že toto jednání není veřejným projednáváním. Z toho plyne, že město s občany změnu územního plánu (Dolina) nikdy neprojednávalo.
3. Všech přítomných cca 50 občanů lokality je zásadně proti navrhované 38. změně územního plánu, což vyjádřili hlasováním.
4. O těchto skutečnostech byl informován starosta města dopisem dne 22.9.2008.
5. Žádám Vás proto jménem všech občanů této lokality, jménem petičního výboru Dolina a jménem Občanského sdružení Dolina o zvážení, zda hlasovat o zamýšlené změně ÚP, když nebyly dodrženy všechny zákonné podmínky, které jsou předpokladem pro změnu ÚP.

V Jablonci nad Nisou dne 23.9.2008

Mgr. Vlastislav M o t l

předseda petičního výboru Dolina

člen výboru Obč. sdružení Dolina

Liliová 19

466 01 Jablonec nad Nisou


Odpověď:

Vážený pane Motle,

reaguji tímto na Váš e-mail týkající se „nesouhlasu s 38. změnou územního plánu”.

Úvodem bych chtěl nejprve uvést na pravou míru to co jste jednak Vy i část přítomných občanů na setkání dne 18. 9. 2008 vůbec nepochopili.

Jedná se o Vaší opakovanou nesprávnou emotivní interpretaci pravého důvodu tohoto setkání. Toto setkání s občany - Dolina nebylo žádným veřejným projednávání 38 změny územního plánu, jak jste stále na setkání tvrdil, ale je prvním setkáním s občany ve věci projednání plánované zástavby na Dolině, s cílem seznámit občany jednak s developerským záměrem zástavby - tedy připravovaným projektem a ze strany představitelů města, byť v té chvíli zastoupené pouze mojí osobou, získáním připomínek a poznatků veřejnosti k této plánované zástavbě, která je samozřejmě ve vazbě na probíhající 38 změnu územního plánu (takto byla i koncipována pozvánka na toto setkání).

Jak jsem veřejně na tomto setkání přislíbil, budou vaše připomínky zohledněny v další fázi jednání s developerem. Takto obdobně tomu bylo i na jednáních s občany Proseče, kde nakonec došlo ke konsenzu mezi občany, developerem a městem. Tento postup je samozřejmě i naším záměrem v připravovaném řešení lokality Dolina.

Proto bude na základě tohoto jednání a zejména připomínek občanů k připravovanému projektu pozastaveno v programu zastupitelstva města dne 25.9.2008 projednávání té části 38 změny územního plánu, která se týká lokality Dolina. Tedy přesně řečeno části „Schválení zadání 38 změny ÚP”. Jedná se o jednu z několika fází procesu postupného pořizování budoucí změny a nikoliv jak se mylně domníváte, již ke konečnému schválení příslušné změny.

Pro upřesnění Vás chci ještě informovat že veřejné projednání „návrhu zadání 38 změny ÚP” (nikoliv tedy projednání developerské zástavby na Dolině s občany) bylo ze zákona vypsáno v termínu 3. 4. 2008, za dodržení veškerých zákonných podmínek. Pokud jste si špatně vysvětlil důvod pozvání na toto projednávání, věřím že z výše uvedeného je nyní již vše jasné.

Pro úplnost a otevřenost Vám v této věci uvádím příslušné kroky s termíny, které byly dosud uskutečněny :

8.11. 2007 - schválení podnětu na pořízení 38 změny ÚP v ZM

3. 4. 2008 vypsání veřejného projednání návrhu zadání 38 změny ÚP - vystaveno k veřejnému nahlédnutí v termínech: od 9. 4. 2008 do 20. 5.2008

- po dobu vystavení může každý uplatnit své připomínky, orgány do 30-ti dnů po obdržení oznámení sdělí své požadavky na obsah změny ÚP

(vystavení proběhlo na internetu, na presentačních panelech úřadu územního plánování IV. patro budovy radnice, navíc na internetu probíhalo diskusní fórum k problematice lokality Dolina). To je po zákonné linii vše.

Navíc bylo vlastní projednání zadání návrhu 38 změny ÚP anoncováno v květnovém měsíčníku - to již nevyplývá ze zákona.

Veškeré související informace zazněly v informativní zprávě “Rozvojové lokality města” v červnovém ZM.

Nemohu tedy souhlasit s vaším tvrzením, kde uvádíte, že město s občany změnu územního plánu (Dolina) nikdy neprojednávalo.

Závěrem bych Vás chtěl ubezpečit, že názor všech občanů této lokality, petičního výboru Dolina i Občanského sdružení Dolina neignorujeme ani nezatracujeme, ale naopak jej vnímáme jako relevantní požadavek občanů dané lokality(včetně dalších na jednání vznesených připomínek a námětů), pro další projednávání záměru zastavění lokality Dolina.

Proběhlé jednání samozřejmě nebylo poslední a po zpracování a vyhodnocení vašich požadavků a dalším jednání s developerem a projektantem s Vámi uskutečníme další jednání, na které budete včas pozváni.

S pozdravem

Ing. Otakar Kypta

místostarosta

Reakce na setkání s občany dne 18.září 2008

Pondělí 22. 9. 2008

RTM - Zprávy

Úterý 16. 9. 2008

Zprávy 16.9.2008

MFDnes - Lidé z Horní Proseče zaplatí méně na daních

Úterý 9. 9. 2008

Jablonec nad Nisou - Výhodu při placení daní z nemovitostí budou mít obyvatelé oblasti Horní Proseče v Jablonci nad Nisou. Zastupitelé jim totiž kvůli stavebnímu ruchu a dopravním problémům daň snížili.
„Daň v jiných částech města jsme ponechali stejnou, tedy na koeficientu 2,5. Pro Proseč bude platit snížený koeficient 1,4, který znamená nižší daně,“ uvedl starosta Jablonce Petr Tulpa.
Koeficienty slouží k výpočtu daně. Čím je menší, tím méně majitel nemovitosti zaplatí. Na Proseči vlastníci bytů a domů ušetří za rok pár stokorun.
Podle starosty bude Proseč hodně zatížená plánovanou výstavbou a současně také velmi komplikovanou dopravou. „Skutečně to tam nebude jednoduché, takže lidem komplikace trochu vynahradíme,“ vysvětlil starosta s tím, že jiné oblasti města tak postižené nebudou.
Podobně jako Proseč chce radnice zvýhodnit i lokalitu Doliny, ne však formou daně, ale jiných úlev. Shodou okolností na Proseči i Dolině obyvatelé sepisovali petice proti vedení města kvůli tomu, že tam povolilo příliš vysokou a hustou výstavbu. Přitom dokonce ani výstavba obřího obchodního centra v místě bývalé Jabloně podle města život a dopravu v okolí tolik nezatíží.
Většina ostatních měst v Libereckém kraji se držela zásady „všem stejně“ a daň z nemovitosti vyměřila vlastníkům domů a bytů stejnou. „Osobně, a ve vedení města se v tom shodneme, se mi daň z nemovitosti nelíbí vůbec. Neměla by existovat,“ řekl Tulpa.
V tom se shodne s opozičními zastupiteli z ODS. „Odmítáme zvyšování daně z nemovitosti, protože ji vnímáme jako trestání aktivních obyvatel. Majitelé nemovitostí postavili nebo koupili své nemovitosti ze zdaněných příjmů a požadovat další zdanění je nesprávné,“ vysvětlil před časem zastupitel za ODS Petr Beitl.

KATEŘINA FROUZOVÁ

Informace o zamýšlených zásazích a zahajovacích spravních řízeních v lokalitě Dolina 2

Pondělí 8. 9. 2008

Dopis zastupitelům “Dolina - plánovaná výstavba”

Čtvrtek 4. 9. 2008

Jablonečtí zastupitelé.
Obracím se na vás ohledně plánované výstavby na Dolině.
Předně: jsem proti této výstavbě, což je jen a pouze můj osobní názor.
Vůbec však nechápu, jak zastupitelé OBČANŮ mohou rozhodovat proti jejich zájmu.
Rozumím, že je potřeba stavět nové byty, ale proč se to má dít na úkor lidí, co v dané lokalitě bydlí? Věřím, že existuje spousta jiných míst, kde se dají takové bytové jednotky stavět. Pročse např. nevyužily plochy, kde se v současné době staví Interspar či Lidl? V době rozhodování o jejich prodeji se již jistě vědělo o potřebě výstavby bytů. Proč se nepostaví vícepodlažní budovy s byty v centru města v prolukách na bulváru, tržnice i jinde ve městě? Proč se nepočítá s maximálním využitím bydlení v nově plánovaných celcích uprostřed města? Existují spousty jiných lokalit a variant, kde lze stavět, ne v takové masové míře, ale dohromady v obdobném rozsahu. Devastace přírodního prostředí, životního prostředí občanů i sociálních vazeb při takové výstavbě s dalekosáhlými důsledky bohužel není jen fráze. Kdo z projektu (kromě developera a stavařů) vlastně profituje? Neznám jediné konkrétní jméno. Proti tomu je více než 1000 podpisů na listech petice.

Věřil jsem, že komunální politika se pohybuje v lidštějších rovinách, než politika státní. Dosavadní zkušenosti mě však vyvádějí z omylu a naivity. Za minulého vedení radnice jsme také podepisovali petici proti výstavbě bloků v Lesní a Horské. Výsledek? Ohled na původní obyvatele se rovnal nule.
Postupy současného vedení jsou bohužel identické. Vše přeci běží dle územního plánu. Že se kvůli danému projektu změnil? No budiž, vždyť se tak moc nezměnilo a vše bylo naprosto v pořádku, dle platných zákonů.
Současná petice obsahuje přes 1000 podpisů lidí, co v dané lokalitě žijí a bezprostředně se jich vaše rozhodnutí dotýká.
Proto se ptám:
Jak je může zastupitelstvo ignorovat?
Jak můžete stále dokola tvrdit, že pozitiva převáží negativa?
Domníváte se, že k tomu máte oprávněný mandát?
Proč návrhy upravujete pouze kosmeticky, nikoliv zcela zásadně, dle přání obyvatel, co v okolí Doliny žili a žijí a mají zde kořeny?

Stejně jako jsem psal členům minulého zastupitelstva, mám i ze současného jednání zastupitelů neodkladný pocit arogance moci. Nad frázemi v Jabloneckém Měsíčníku (září 2008) o “citlivém způsobu”, “úzkém kontaktu s přírodou”, maximální ochraně životního prostředí”, “humanizaci”, “ideálním dopravním propojení” a “co nejmenším vlivu na všechny okolní obyvatele” se již nebudu raději pozastavovat.

Neumím si již představit pádnější nástroje, než je takto rozsáhlá petice, které by vás přiměly k jednání dle přání občanů. A to těch občanů, kterých se vaše rozhodnutí bezprostředně dotýkají. Asi mám poněkud zkreslenou představu o demokracii.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem,
V. Vajskebr, v.r.


Odpověď:

Vážený občane Vajskebre,nejste jediný,ani poslední, který si stěžuje na rozsáhlou výstavbu v Jablonci nad Nisou. Stejně postižený jsem i já jako zastupitel, vadí to mě i celé mé rodině, z pohledu územního plánu ale nemohu zhola nic dělat.A to žiju téměř ve středu města a další zahušťování výstavby ve středu města, jak píšete, by mělo být to správné a naše dva domy budou obstavěny betonem. Osobní zájem ale nemůže převažovat nad zájmy města.Pokud se ptáte,kdo z výstavby profituje,tak mám za to,že především Ti,kteří tam budou bydlet a každá výstavba v danou chvíli omezuje a hlavně mění vzhled města a krajiny. Pokud se jedná o krajinu, tak v mnoha případech k horšímu.Jsme ale ve městě a plochy k zástavbě jsou k rozvoji bydlení určeny. S tím se musíme smířit. Jedná se zde ale o citlivost v přístupech. Tady řadu námitek chápu a také řada oprávněných připomínek je postupně řešena.To,že všechny podměty a připomínky nebudou řešeny,to je vždy a všude. Vše má své pro a proti. Takže závěrem. Proti nové výstavbě ve něstě nelze jednoznačně a rázně vystupovat. Proti necitlivým přístupům a případné megalomanii ano a mám za to,že i ve stávajícím zastupitelstvu najdete své přívržence.
Pavel Šourek , zastupitel a člen rady města.