Archiv pro Duben 2010

Zastupitelstvo 22.4.2010

Čtvrtek 22. 4. 2010

Pan Vostřák se tázal na komunikace na Dolině.
Ing. Kypta řekl, že se připravuje projektová dokumentace k průjezdnosti této oblasti. Od ul. Lesní přes Lilivou kolem trafostanice na hlavní ul. Na Hutích.

Trafostanice JIH - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Pátek 16. 4. 2010
Číslo evidenční: 33960/2010
Den vyvěšení: 9.4.2010
Den sejmutí: 24.4.2010
Zdroj oznámení: MěÚ - odbor rozvoje
Typ oznámení: Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka: 1371/2009/SÚ/Kr
Č.j.: 33960/2010
Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Kraus

483 357 243

483 357 353

kraus@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne: 7.4.2010

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická č.p. 874/8
405 02 Děčín 2

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Elektrovod Holding, a.s. organizační složka Brno, IČ 62161172, Traťová č.p. 574/1, 619 00 Brno 19

(dále jen “žadatel”) podal dne 26.6.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

transformovny „Jablonec nad Nisou - jih - nová TR 110/22 kV“
včetně přívodního vedení 2 x 110 kV,

jejíž součástí je nová trafostanice, přívodní vedení, přístupová komunikace, přeložky vodovodů, kabelů NN, VO, sdělovacích kabelů a plynovodů

na pozemcích:

rozvodna - parc. č. 1983/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou,

přístupová komunikace - parc. č. 1901, 1905/2, 1983/1, 2480/2 v katastrálním území Jablonec nad Nisou,

přívodní kabel - st. p. 2056, 2471, parc. č. 1860, 1865/2, 1897/1, 1897/2, 1897/3, 1897/14, 1898/1, 1983/1, 1986/2, 2480/2 v katastrálním území Jablonec nad Nisou, parc. č. 13, 16, 119, 126, 128, 134, 136/1, 138/2, 166, 441, 443, 444, 492, 504/1, 507, 1139 v katastrálním území Vrkoslavice, parc. č. 23/3, 101, 104/1, 104/2, 288, 289/1, 291/1, 291/5, 309/6, 740/1, 741/1, 867, 875/1, 876/2, 876/3, 880, 881/1, 897/1, 903/3, 938, 950/1, 957, 968 v katastrálním území Kokonín,

vrchní vedení - parc. č. 286/1, 286/4, 287/1, 287/4, 288 v katastrálním území Kokonín, parc. č. 780/1, 780/2, 786/2, 787, 807/1, 808/1, 808/2, 813/1, 815/1, 827/1, 827/2, 827/5, 830/1, 832, 835, 938, 946/1, 969/1, 975/1, 976/1, 991/2, 993/1, 998, 1000, 1002/1, 1015, 1019, 1028, 1043, 1060, 1061/1, 1062, 1064, 1068/1, 1068/2, 1068/2, 1086, 1258, 1262/2, 1264, 1266/1, 1266/2, 1294/2, 1731, 1736/1 v katastrálním území Pulečný,

přeložky vodovodu - parc. č. 443, 444, 507 v katastrálním území Vrkoslavice, parc. č. 65/2, 66/1, 107/2, 109/1, 867, 875/1, 876/2, 950/1, 957 v katastrálním území Kokonín,

přeložky telefonu - parc. č. 16, 138/2, 140/1, 162, 166, 180, 181/1, 507, 511/1, 867 v katastrálním území Vrkoslavice, st. p. 24, parc. č. 105/2, 107/2, 108, 125, 507, 875/1, 876/1 v katastrálním území Kokonín,

přeložky NN - parc. č. 13, 14/2, 16, 136/1, 146, 443, 507, 511/1 v katastrálním území Vrkoslavice, st. p. 22, 24, parc. č. 107/2, 108, 875/1, 877 v katastrálním území Kokonín,

přeložky plynovodů - parc. č. 105/2, 109/1, 875/1 v katastrálním území Kokonín,

přeložky veřejného osvětlení - parc. č. 16 v katastrálním území Vrkoslavice, parc. č. 107/2, 131, 875/1, 877 v katastrálním území Kokonín.

Trasa vedení je vyznačena v přiloženém mapovém podkladu.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavbu trafostanice v lokalitě “Dolina”, která obsahuje stavby:

terénní úpravy - úprava svažitého terénu, cca 6700 m násypů a cca 3700 m výkopů,

opěrná zeď - gabionové opěrné zdi pro zpevnění výkopů a násypů max. výšky 6,5 m,

venkovní oplocení - oplocení celého areálu na ploše 38 x 42 m plotem výšky 2,5 m,

vnitřní komunikace - nezastavěná plocha areálu o výměře 881 m bude zpevněna asfaltobetonem,

stanoviště transformátorů a tlumivek - stavba železobetonové konstrukce obdélníkového půdorysu o rozměrech 7 x 20,3 m s pultovou střechou s max. výškou 11,1 m nad terén, součástí stavby je železobetonová havarijní jímka,

venkovní rozvodna - plocha 14 x 20,5 m určená pro umístění venkovních transformátorů, jednotlivá stání transformátorů jsou navržena prefabrikovaná s protipožárními stěnami mezi jednotlivými zařízeními,

budova společných provozů - zděná stavba obdélníkového půdorysu o rozměrech 9,8 x 20,4 m se sedlovou střechou s max. výškou krovu 6,6 m nad upravený terén,

drenáže - odvodnění plochy se vsakováním na pozemku severně od oploceného areálu,

kanalizace - dešťová kanalizace bude odvádět vody do vsakování na pozemku severně od oploceného areálu, splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody z budovy společných provozů do kanalizační jímky v areálu,

studna a rozvod vody - budova společných provozů bude zásobována vodou z vrtané studny, která bude umístěna na pozemku severozápadně od oploceného areálu, souběžně s vodovodní přípojkou bude vedena přípojka elektřiny pro čerpadlo.

Venkovní komunikace - jedná se o novou obslužnou komunikaci v délce 532 m s povrchem z asfaltobetonu, která bude napojena na stávající komunikaci A. Staška.

Přívodní vedení - jedná se o vedení 2 x 110 kV, které sestává ze dvou částí:

venkovní vedení - vedení v délce 2686,5 m se 7 ks nosných stožárů a 10 ks kotevních stožárů, vedení začíná odbočením ze stávajícího dvojnásobného vedení V367/V368 Bezděčín - Tanvald v katastru obce Pulečný na pozemku parc. č. 780/1, trasa je vedena převážně přes polní pozemky (orná půda a louky) severním směrem, přetíná silnici Pulečný - Dalešice a po cca 220 m, na pozemku č. 827/2 se stočí k severozápadu (směrem k silnici Rychnov - Kokonín), po dalších cca 1300 m, na pozemku č. 969/1 se stočí opět severním směrem, po dalších 500 m, na pozemku č. se stočí k severovýchodu a po cca 250 m, na pozemku č. 286/1 v k.ú. Kokonín se stočí k severozápadu, kde bude ukončena na pozemku č. 288.

kabelové vedení - vedení v délce prochází zastavěným územím i polními a lesními pozemky, trasa začíná na pozemku č. 288 v k.ú. Kokonín a je vedena cca 30 m severovýchodním směrem a dále severozápadním směrem polní cestou a bezejmennou místní komunikací cca 175 m, přejde ulici Tyršova Stezka, za ní se stočí k severovýchodu ulicí U Mohelky, přejde vodoteč Mohelky a po 200 m, odbočí k západu cca 100 m Rychnovskou ulicí a bezejmennou místní komunikací, ve které se následně stočí k severu podél polní cesty a po 500 m se stočí k severovýchodu, kde je trasa vedena polní cestou a dále ulicí U Pískovny cca 700 m, pak odbočí k severu ulicí U Zbrojnice, po 60 m odbočí k východu přes pozemek základní školy do Janáčkovy ulice, kterou půjde cca 60 m jižním směrem, odbočí východním směrem bezejmennou místní komunikací, přejde Pražskou ulici a nezastavěnými pozemky nad pivovarskými nádržemi bude pokračovat cca 200 m do ulice Kokonínská, kde odbočí k severu a po cca 75 m k jihovýchodu do ulice Ke Starému buku, kterou bude pokračovat severovýchodním směrem cca 125 m, dále polní cestou cca 75 m k severozápadu a dále cca 75 m severovýchodním směrem přes louku a dále lesem k východu, mine vodojem na Bártlově vrchu a dále lesem cca 300 m severním směrem do lokality Dolina, kde odbočí k východu a po cca 100 m bude ukončena v nové trafostanici.

Přeložky sítí - jedná se o vynucené přeložky sítí technického vybavení mimo trasu kabelového vedení:

plynovod NTL - přeložka v délce 88 m v bezejmenné místní komunikaci na pozemcích parc. č. 875/1 a 109/1 včetně přepojení přípojky k domu č.p. 93 vše v kat. území Kokonín ,

vodovod - přeložky v bezejmenných místních komunikacích na pozemcích parc. č. 107/2, 109/1 a 950/1 v délce 78 m včetně přepojení přípojky pro objekt č.p. 93 a na pozemcích parc.č. 876/2 a 65/2 v délce 52 m včetně přepojení přípojky pro objekt č.p. 185, přeložka v křižovatce ulic U Pískovny a U Zbrojnice na pozemcích parc.č. 667 a 957 vše v kat. území Kokonín, a přeložky v ulicích Kokonínská na pozemku parc. č. 507 v délce 23 m a v ulici Ke Starému buku na pozemcích parc. č. 443 a 444 v délce 149 m vše v kat. území Vrkoslavice,

veřejné osvětlení - přeložka kabelů VO včetně osvětlovacích sloupů v bezejmenné místní komunikaci v délce 95 m na pozemcích parc. č. 131, 877, 875/,1 a 107/2 v kat. území Kokonín, v Janáčkově ulici v délce 70 m na pozemku parc. č. 16,

sdělovací kabely - přeložka telefonních kabelů v délce 115 m v bezejmenné místní komunikaci na pozemcích parc. č. 125, 876/1, 875/1 a v délce 37 m v ul. U Zbrojnice na pozemku parc. č. 957 vše v k.ú. Kokonín, v ul. U pískovny v délce 36 m na pozemku parc. č. 181/1, v Janáčkova ulici v délce 60 m na pozemcích parc. č. 16 a 138/2, v Turistické ulici v délce 81 m na pozemku parc. č. 507 vše v kat. území Vrkoslavice,

kabely NN - přeložka kabelů v bezejmenné místní komunikaci v délce 77 m na pozemcích parc. č. 131, 877, 875/,1 a 107/2 včetně přípojek k domům č.p. 93 a 129 v kat. území Kokonín, v Janáčkově ulici v délce 71 m na pozemku parc. č. 16, v Pražské ulici v délce 48 m na pozemku parc. č. 13 a v Turistické ulici v délce 86 m na pozemcích parc. č. 507 a 511/1 vše v kat. území Vrkoslavice.

Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor rozvoje, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

25. května 2010 (úterý) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři zdejšího stavebního úřadu č. dveří 337 (budova Městského úřadu Jablonec nad Nisou, III. patro).

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v uvedené kanceláři v úřední hodiny Po a ST 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 a při ústním jednání; v ostatní dny tak lze učinit po předchozí domluvě na tel. č. nebo elektronickou adresu uvedené v záhlaví této písemnosti.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupných místech na pozemcích parc. č. 780/1 v kat. území Pulečný (na začátku trasy vrchního vedení), parc. č. 288 v kat. území Kokonín (na začátku trasy kabelového vedení) a parc. č. 1983/1 v kat. území Jablonec nad Nisou (na místě stavby transformovny), a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vzhledem ke složitosti řízení bude v souladu s ust. § 71 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto nejdéle do 60 dnů.

Stavební úřad současně uvádí, že ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko možnost, vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Ing. Alena Nožičková

vedoucí stavebního úřadu

Snímek