Zastupitelstvo 24.3.2011

24. 3. 2011 7.52

ZM/63/2011

C. pozastavuje
na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce nad Nisou s tím, že potřeby funkce bydlení v lokalitě Dolina budou posouzeny komplexně v rámci nového Územního plánu Jablonec nad Nisou.

21) Vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce n.N. - ZM/63/2011

Předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil uvedl materiál, se kterým byl seznámen petiční výbor a byli seznámeni i předsedové jednotlivých klubů a upozornil na výstup z jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, kterým doporučuje ZM schválit variantu III. v návrhu usnesení.

Pan Motl upozornil, že celá záležitost kolem Doliny trvá již 3 roky. Po založení petičního výboru podepsalo petici na 1400 občanů = voličů. Založené občanské sdružení mělo nespočet jednání s představiteli města se stanovisky, která říkala, že obyvatelé Doliny změnu nechtějí. Kritizoval, že není do dneška možné získat zápis z výběrového řízení z počátku r. 2008, ani smlouvu mezi firmou Ekky Developer a městem, ze které hrozí městu pokuta. Materiály nelze obdržet, neboť se stále tvrdí, že jsou u právníka. Apeloval na zastupitele, aby rozhodli dle svého svědomí a upozornil, že 1400 podpisů je téměř 59% voličů z této lokality.

Pan Stejskal podpořil p. Motla, řekl, že dobře míněný záměr v r. 2008 nevyšel a tato chyba by se měla napravit. Apeloval na zastupitele, aby na Dolině podpořili původní regulativy před r. 2008 a zamítli změnu 38b.

Pan Vobořil upřesnil, že pozemek byl zveřejněn dle zákona a oba zájemci vystoupili před zastupitelstvem a záměr byl většinovým hlasováním schválen (č.224/2008). Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města, který projednává přípravu nového územního plánu, doporučil variantu III. a zároveň doporučil hlasování o každé variantě zvlášť.

Mgr. Tulpa doplnil, že v r. 2008 došlo k vyhlášení zájmových lokalit ve městě, ze kterých byly vybrány Dolina a Proseč a následně předloženy 2 projekty přímo zastupitelstvu, což nahrazuje výběrové řízení (zpracování pozemků). Návrhy, které z toho pak vzešly, vycházely ze studií – nebyly to projekty – návrhy na zpracování bloků (4-5 patrové objekty). K problematice smlouvy řekl, že smlouva mezi Ekky Development a městem tajná není, jde jen o tom, že k nahlédnutí do smlouvy musí dát souhlas i druhá strana. Problém je v tom, že toto sdružení vzniklo účelově a pokud existuje, musí dát souhlas. Existuje jedna jediná žaloba a to na platnost smlouvy. Nový územní plán počítá se zástavbou Doliny (rodinné domy). Sám podpoří variantu III., resp. C. - pozastavuje.

Mgr. Karásek řekl, že postup zveřejnění záměru byl standardní, ale celý problém je v tom, že pozemky byly zveřejněny v rozporu s tehdy platným územním plánem. Pozemky byly zveřejněny v jiné kategorii, než jaká byla uvedena v územním plánu. To je realita města a problém se musí řešit společně.

Ing. Beitl řekl, že nový územní plán překryje minulá usnesení. Jeho vznik je otázkou cca 2 let, ve kterých nikdo žádnou stavbu nezahájí. Nový územní plán bude schválen Výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města.

Předseda návrhové komise Mgr. Svoboda dal hlasovat po variantách:

Varianta I. - vydává 0-20-5-5

Varianta II. - zamítá 3-06-13-3

Varianta III. - pozastavuje 23-0-2-0

Návrh usnesení byl schválen

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

p o z a s t a v u j e

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce nad Nisous tím, že potřeby funkce bydlení v lokalitě Dolina budou posouzeny komplexně v rámci nového Územního plánu Jablonec nad Nisou.

15) Převody pozemků - ZM/58/2011

“Info P

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Ing. Beitl oznámil, že do diskuse k tomuto bodu je přihlášen Mgr. Krčmář.

Ing. Vele doplnil bod B., ve kterém se předkládá seznam o smlouvách budoucích kupních a jejich vývoj, což bylo slíbeno na minulém ZM. K tomuto obdržel dotaz OV Proseč – proč u některých smluv nejsou sjednány pronájmy (např. fa Euroczech). Smlouva s Euroczech vznikla na základě usnesení ZM a tam nikde nebylo řečeno, že by měla být uzavřena nějaká nájemní smlouva.

Mgr. Krčmář poděkoval za pokus o odpověď, do budoucna by se měl dodržovat stejný metr pro všechny investory – kauce nebo nájem. Dále měl připomínky ke zpracování tabulky – nelze z ní mít ucelenou představu – použití různých hodnot. Ke smlouvám budoucím řekl, že je třeba schvalovat smlouvy budoucí jen tam, kde to není v rozporu s územním plánem.

Ing. Pešek doplnil, že apel k tabulce jde proti profesionálům, kteří tento materiál připravují. Je třeba, aby materiály prošly určitým sítem, čím jsou smlouvy zatíženy, aby to bylo pro zastupitele srozumitelné.

Mgr. Tulpa řekl, že tato diskuse je na širší projednávání. Vysvětlil, že pokud byla provedena studie na rozvoj širších zájmových lokalit, jednotliví zájemci chtějí mít jistotu, pokud vyhrají, že budou stavět na daném pozemku – proto se uzavírají smlouvy o smlouvách budoucích. Některé developerské firmy mají návrhy v rozporu s územním plánem a jsou si vědomi dalšího projednávání na různých stupních, vč. veřejného projednávání. Pokud tam není návrh schválen, musí to firma respektovat a změnit návrh. Bohužel se toho zneužívá a firmy se odvolávají na nedodržení smluv ze strany města.

Mgr. Karásek oponoval předřečníkovi s tím, že celá záležitost (Dolina i Proseč) z principu byla zveřejněna špatně. Výstavba na Proseči se vyřešila sama přirozeným způsobem, ale výstavba na Dolině nikoli. Je to chyba ve vypsání výběrového řízení, za to investoři nemohou.

Ing. Smrčková doplnila, že výběrové řízení nějak proběhlo, ale na rozdíl od Doliny, firma, která se etablovala na Proseči, byla daleko komunikativnější a na základě veřejného projednávání ustoupila od původního záměru (vysoká podlažnost).

Paní Caklová potvrdila, že připomínky ve veřejném projednávání lokality na Proseči byly respektovány.

Zanechat vzkaz