Připomínka ke konceptu ÚP Jablonce nad Nisou ze dne 26.6.2011 - odpověď

5. 3. 2012 10.25

2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO
PLÁNU JABLONEC NAD NISOU
2.1. Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a
krajského úřadu:
2.1.1. lokality BM2.1, BM2.2, BM2.3 – plochy bydlení – lokalitu BM2.1 redukovat
na rozsah dohodnutý na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 a 5.12.2011
(západní část lokality ve variantě č.1, východní část lokality dle plošného
rozsahu platného ÚP) – dle zákresu. Stávající mokřad a přilehlé cenné plochy
budou zachovány funkční - dle požadavku KULK-orgánu ochrany a krajiny
bude v rozvojové ploše před zahájením výstavby zpracován podrobný
přírodovědný průzkum. Podmínkou zástavby je zpracování regulačního
plánu.
2.1.2. lokalita BM2.4 – plochy bydlení – v návrhu plochu tolerovat
————————————————————————————————————————————–
Tam, kde to bude ekonomicky výhodné, budou v rozvojových lokalitách budovány lokální výtopny a
lokální distribuční systémy CZT. Předpokladem rozvoje lokálních zdrojů je souvislá zástavba
s koncentrací vyššího požadovaného odběru tepla. V nových výtopnách budou zohledněny
možnosti využití kogenerace a obnovitelných zdrojů. Předběžně pro stavbu lokálních výtopen jsou
navržené lokality BM2.1 v k.ú. Jablonec n.N., SP1.102 v k.ú. Kokonín, SP1.41 v k.ú. Proseč n.N.,
BM6.23 v k.ú. Rýnovice a alternativně SP2.37 v k.ú. Lukášov. V k.ú. Lukášov upřednostnit
možnosti využití stávajících perspektivních zdrojů tepla.
————————————————————————————————————————————–

Zanechat vzkaz