Jablonecký měsíčník - Jablonec má nový územní plán

1. 6. 2017 8.21
Jablonec nad Nisou má od 18. května nový územní plán. Ten dosud platný byl schválený v roce 1998 a prošel 69 změnami. Po téměř dvaceti letech má město jiné nároky na své území, na vedení dopravní infrastruktury, potřebuje průmyslové plochy pro zajištění dostatku pracovních příležitostí, ale i ty vhodné k bydlení, rekreaci apod. To vše ošetřuje nový územní plán.

Co je územní plán?

„Územní plán představuje základní koncepční dokument pro rozvoj obce, usměrňuje nakládání s územím, jeho částmi a chrání veřejné zájmy. Stanoví koncepce – urbanistickou, uspořádání krajiny a dopravní a technické infrastruktury. Plošné uspořádání území vymezuje funkce jednotlivých ploch dle převažujícího účelu včetně stanovených podmínek pro jejich využití – hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné,“ vypočítává vlastnosti ÚP náměstek Lukáš Pleticha a dodává: „Plán dále určuje například výškovou regulaci zástavby či intenzitu využití pozemků. Vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy, na kterých může stavebník získat povolení k zamýšlené stavbě.

„Každý potencionální stavebník by si měl přesně zjistit, jakým způsobem je jeho pozemek v územním plánu řešený a jaké regulační podmínky územního plánu se na něj vztahují,“ radí Michaela Smrčková. V opačném případě se dotyčný vystavuje riziku, že svůj pozemek nebude moci využívat, jak by chtěl.

Jak s územním plánem pracovat

ÚP obsahuje textovou a grafickou část, které jsou svým obsahem vzájemně provázané. Z grafické části je nejdůležitější hlavní výkres členěný na plochy s rozdílným způsobem využití – bydlení, rekreace, občanská vybavenost apod., včetně časového rozlišení – stabilizované plochy, plochy změn a územních rezerv.

V textové části je nejdůležitější kapitola se stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch s přímou vazbou na údaje z legendy hlavního výkresu. „Každý zde najde charakteristiku plochy, minimální velikost stavebních pozemků, intenzitu jejich využití apod.,“ vysvětluje Smrčková s tím, že tvarové a objemové řešení vlastních objektů není předmětem územního plánu. „Územní plán však může vymezit plochy, kde je podmínkou výstavby zpracování územní studie či pořízení regulačního plánu a zde je řešení této podrobnosti na místě,“ dodává. Nový územní plán má regulačních plánů pět, a to Nový Lukášov, Dolina, Dolní Kokonín, Větrný Vrch a Horní Proseč-jih.

Kde stavět, kde přestavovat

V návrhu nového ÚP jsou zohledněné plochy vhodné k přestavbě, plochy už schválené a plochy, jež by v budoucnu mohly sloužit k bytové zástavbě. Cílem silniční sítě je zachovat prostupnost městem a přitom snížit jeho dopravní zatížení, které je v současné době už nadlimitní. Plán musí brát ohled také na ochranu životního prostředí.

Z hlediska technické infrastruktury je do plánu začleněná také revitalizace systému CZT včetně zrušených výtopen na Brandlu a v Jabloneckých Pasekách i stavby několika desítek drobných kotelen. Je v něm také vytvořená možnost k zásobování částí města vodou z nádrží Bedřichov a Josefův Důl.

Vše je nutné řešit v kontextu širších souvislostí, a to i v rámci celé republiky,“ připomíná náměstek Pleticha. Podle jeho slov se po aktualizaci politiky územního rozvoje nepředpokládají další zásadní změny v Libereckém kraji, který patří do rozvojové oblasti Praha–Liberec. „Podle kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 jsou zde důležitými osami komunikace I/14 a silnice 1. třídy I/65, která z Jablonce pokračuje do Tanvaldu a pak dále do Krkonoš. A to plán respektuje,“ dodává Pleticha.

Kromě již řečeného je v novém územním plánu zakotvené také nové umístění sběrného dvora. „Ten jsme vymístili z jeho současné nevyhovující a složitě dostupné polohy v Horní Proseči do dobře dostupné rozvojové plochy pro výrobu a skladování v prostoru Brandl. Místo má dobrou vazbu na silniční i železniční dopravu a je zde možnost návazností druhotného využívání v přiměřeném odstupu od obytných ploch,“ říká architekt Vladislav Hron.

Novinky inspirované veřejností

Asi nejvýznamnější změnou, která vyplynula už z veřejných projednávání konceptu ÚP, je zrušení soustavy dvou kruhových křižovatek v ulicích Palackého, U Přehrady a Riegrova.

„V návrhu ÚP jsme sledovali koridor dopravní infrastruktury – silniční, jdoucí přímo přes Vrchlického sady,“ připomíná Michaela Smrčková. V rámci konkrétního technického řešení se tedy uvažuje i nadále o variantách krátkého a dlouhého tunelu, či o povrchové komunikaci s okružní křižovatkou. Všechny varianty jsou podle nového ÚP možné, žádné řešení však nevyužívá ulici Riegrovu.

Další změnou je i nové napojení západní tangenty na ulici Turnovskou. „Toto řešení využívá plochy za státním oblastním archivem. Protože Jablonečané měli k hodnocení trasy tzv. Západní tangenty i po veřejném projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou negativní přístup, zadali zástupci města zpracování vizualizace Západní tangenty včetně porovnání její trasy s tou zakotvenou v platném územním plánu,“ vysvětluje náměstek Lukáš Pleticha s tím, že magistrát opět k vysvětlení uspořádal pro veřejnost besedy.

„Ředitelství silnic a dálnic reagovalo na tuto skutečnost na přelomu roku 2014/15 a iniciovalo námět prověřit širší území na západním okraji města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova Vrchu a její vedení mimo areál Srnčího dolu. Výsledkem byla nově navržená trasa, tzv. Západní obchvat, který jde mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I. třídy z hlediska technických parametrů a umožní do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Do návrhu ÚP byl pro tuto trasu zapracován koridor územní rezervy. Nové řešení zastavitelných ploch v lokalitě Dolina s vymezením územní studie a regulačního plánu odpovídá požadavkům zapsaného spolku Dolina na zachování přírodního charakteru lokality, a to zásadní redukcí rozvojových ploch,“ doplňuje Smrčková.

Nově je vymezená povinnost zpracování regulačního plánu na zastavitelných plochách v jižní části Horní Proseče. Jednou z dalších změn v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je i způsob odkanalizování Kokonína. „Původně jsme počítali s velkou čističkou v Kokoníně, nyní jsme zapracovali do ÚP územní rezervu ve smyslu napojení stokou do ČOV v Rychnově,“ upozorňuje Pleticha.

„Projednal jsem se zástupci SVS kromě jiného stoku napojenou na kanalizační systém v Pulečném, který bude dostatečně kapacitní. Společnost nyní připravuje také rekonstrukci velké čistírny v Rychnově u Jablonce nad Nisou,“ informuje náměstek Lukáš Pleticha.

V novém ÚP je zapracovaná trasa prodloužení tramvajové trati od současné konečné u Tyršova parku k novému autobusovému terminálu v Kamenné ulici. „Terminál je správné místo pro konečnou tramvaje, která by tak propojila centrum Liberce s centrem Jablonce, tramvajovou, autobusovou i železniční dopravu,“ uzavírá Lukáš Pleticha.

Zanechat vzkaz